Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGELING DER ERFOPVOLGING.

29

b.v. in stukken van omstreeks 1450. Langzamerhand wint het de benaming pays d'en bas, zoo het eerst in een stuk van 1519, en zoo nog in de redevoering van Karei V bij zijn afstand in 1555. De uitdrukking: les Pays Bas komt daarnaast weldra voor en is ook buitenaf de gewone (Paesi Bassi, Paisos Bajos, Low Countries). Daarnaast handhaaft zich nog als benaming voor al de Nederlanden, dank zij den grooten roep van Vlaanderen en het drukke handelsverkeer van Brugge in vroeger eeuw, de uitdrukking Fiandra, Flandes, Flanders.

Het denkbeeld lag nu voor de hand, van de Nederlanden een koninkrijk te maken, tot verheffing van het aanzien van den staat tegenover de omringende rijken, en ook tot verheffing van den landsheer in de oogen der onderdanen. Het vervallen of op den achtergrond raken der oude titels zou de centralisatie van het bestuur en de machtsuitbreiding van den vorst, waaraan onze dynastie zonder ophouden arbeidde, vergemakkelijken.

Een koninkrijk kon volgens Rijks- en kanoniek recht niet opgericht worden dan met toestemming van Keizer en Paus. Thans was onze vorst zelf nog Keizer en had groot gezag bij den Paus; Karei heeft dan ook tusschen 1549 en 1552, toen zijn glorie taande, ernstig over de zaak gedacht. In 1556 kwam het denkbeeld weder op bij Füips; wat Keizer en Paus betreft, was het tijdstip toen nog gunstig, maar zijn raadslieden ontrieden het hem, om het algemeen verzet dat te voorzien was van de provinciën. Van 1568, toen na Alva's overwinningen hetoogenblikgunstigerscheen dan ooit, bestaat een memorie van Hopperus, 's Konings raadsman voor Nederlandsche zaken te Madrid, of van GranveUe, •waarin op de vereeniging van aüe Nederlanden tot één koninkrijk sterk wordt aangedrongen: „un corps de royaume, de la Basse AUemagne ou Germanie inférieure". Opneming van landen als Keulen, Aken, Gulik, Munster, Oostfriesland, wordt daarbij beoogd; Brussel zal de hoofdstad blijven. Doch deze oprichting van een koninkrijk is in de memorie nog slechts een eerste lid van een geheel stel van maatregelen tot vestiging van het absolute vorstengezag. Een aantal van deze maatregelen zijn door Alva werkelijk genomen of voorbereid, doch juist hierdoor, met name door den tienden penning en het opvragen der privüegiën, maakte hij de loyale Nederlanders zoozeer tegen zich gaande, dat de verheffing van Füips tot koning moest worden uitgesteld: alle

Sluiten