Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

DE STAAT VAN KAREL V.

krachten der regeering waren reeds te zeer in beslag genomen, dan dat het geraden was op dat oogenblik nog meer te ondernemen. Den 15den Juli 1570 schrijft Füips nog eenmaal aan Alva dat hij het oogenblik gekomen acht en de verheffing nu wel wenschen zou, maar wij weten niets van een antwoord.

Literatuur. — Voorstel van 2 April 1549 aan de Staten: Henne VIII, 373; Wagenaar V, 333. — Afkondiging op 4 November 1549: Henne VIII, 387. — Tekst der Pragmatieke Sanctie: Placcaeten van Brabant IV, 429. — Onderteekening door Ferdinand: Henne VIII, 387. — Benaming „pays d'enbas" in een stuk van 1519: Henne II, 294. — Memorie van Hopperus van 1568: Archives de la Maison d'Orange Nassau, supplément, 73. — Brief van Filips van 15 Juli 1570: Gachard, Correspondance de Philippe II, II, 143.

§ 4. Nieuwe Kerkelijke indeeling.

In het kerkelijke werden de Nederlanden, met uitzondering van Luxemburg, aan het beheer van vreemde kerkvoogden onttrokken en tot een afzonderlijke provincie te zamen gevoegd bij pauselijke bulle van 12 Mei 1559.

Toelichting. — De kerkelijke organisatie van 1559 had drieërlei strekking: bestrijding der veldwinnende ketterij, eenheid der Nederlanden ook in het kerkelijke, grooter gezag der vorstelijke regeering in kerkelijke zaken, met name over de benoeming der bisschoppen.

Reeds lang hadden de Bourgondische vorsten zulk een maat-* regel gewenscht, maar de hooge kosten van de zaak zelf en dan nog de vele geschenken die Rome eischte, hadden hen telkens weder afgeschrikt. Binnen Kareis Nederlandsche provinciën waren slechts drie bisschopszetels gevestigd: te Utrecht, Atrecht en Doornik. Verder viel grootendeels binnen zijn gebied de diocees van een vierden bisschop, dien van Kamerijk, die in naam de stad Kamerijk nog als een vrij, wereldlijk goed bezat, bekneld tusschen Henegouwen, Waalsch Vlaanderen en Frankrijk. Karei deed er in 1543 krachtens zijn titels als graaf van Henegouwen en van Vlaanderen een citadel bouwen, en sedert maakte de stad feitelijk deel uit van zijn rijk. Een groot stuk zijner landen viel

Sluiten