Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOF VAN HOLLAND.

65

geweest. De dissertatie van van Son uit de school van Kluit (Verhandeling over natuur en oorsprong van het Hof onder de Holiandsche graven .overgedrukt in het tweede deel der Staatkundige Arademieverhandelingen) besliste den strijd ten gunste van Boey.

Het Hof is in zijn oorsprong niet anders dan de oude raad van den landsheer, en gelijk de landsheer rechterlijke, wetgevende, en administratieve bevoegdheid vereenigde, zoo ook zijn raden. Oorspronkelijk stond de politieke bevoegdheid op den voorgrond, doch gaandeweg is de oude raad meer tot de rechtspraak beperkt geworden. De geschiedenis van het schepenambt in de steden komt te dezen opzichte met die van het Hof overeen. De ontwikkeling onzer staatsinstellingen is voor een goed deel geschied naar het model van die in Frankrijk, en zoo vergelijke men hier de geschiedenis der Fransche parlementen.

Eerst 4 September 1462 heeft Karei van Charolais, stadhouder van Holland voor Füips den Goede, aan het Hof van Holland een instructie gegeven, die beide attributen onderscheidt. Op de vier eerste dagen van de week zal het Hof rechtszaken behandelen, op den Vrijdag en Zaterdag landszaken. Er worden ook twee registers verordend: in het eerste zuüen de brieven van provisie van justitie, in het tweede de bevelen van stadhouder en raad worden opgeschreven. Er werd toen ook een president benoemd, die bij aüe rechtszaken fungeerde; bij de andere aüeen wanneer de stadhouder niet tegenwoordig was. In de aanstelling der raadsheeren werd ook van hunne politieke bevoegdheid melding gemaakt. Deze instructie is door Filips bevestigd den 24sten Mei 1463.

Slechts tot 1446 bleef het Hof met het afhooren der rekeningen van de rentmeesters belast (zie § 7); met de leenzaken tot 20 Maart 1520, toen een afzonderlijk leenhof werd opgericht.

Literatuur. — Van Riemsdijk, De Oorsprong van het Hof van Holland, in „Geschiedkundige Opstellen aangeboden aan Robert Fruin" (den Haag, 1894). — Instructie van het Hof van Holland van 1531: Groot Placaet-boeck II, 706. — Plakkaten met attaché van het Hof: Kluit, Geschiedenis der HoUandsche Staatsregering I, 73. Parlementen in Frankrijk: Pardessus, Mimoire sur l'organisation de la justice en France. — Instructie van 4 September 1462: Groot Placaetboeck III, 640: van Son in Staatkundige Academieverhandelingen, II, 271 w. — Leenhof: van Son ibid. II, 241, 267.

5

Sluiten