Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105

ter zake, daar die opgave kennelijk globaal is bedoeld. (Verg. IJzerman, als voren, p. 675). *)

BIJLAGE M. Uit Resolutiën van de X VII.

Pag. 46: 1 September 1609. Poincten waer op de gedeputeerden van de respectiveCameren der OostIndische Compe zullen vergaderen jegen den eersten September anno 1609 naestcomende binnen der stadt Middelborch om te resolveren 't gene ten meesten oirboor van de Compe sal goedtgevonden werden

(Pag. 52) 16.

De gedeputeerden van de Camer tot Amsterdam sullen gelieven mede te brengen de ordre ende Instructien, dier zijn gegeven aen het jacht de Goede Hope2) gevaren naer de Weygadts.*)

In margine:

Van 't jaght naer Weigats gaende.

De gedeputeerde der camere van Amsterdam hebben ter vergader inge van de i7ne geexhibeert het innehouden van dit poinct, daer van aen de respective Cameren wirdt gegeven Copye, soo van de Instructie als van het contract gemaect met Mr. Henderick Hudson den pilote.

BIJLAGE N (1). Extract uit Van Meteren, „Belgische Oorlogen" ed. 1609. Fol. 231.

In Enghelandt werdt dit Jaar [1607] voorgenomen, een voorder ontdec-

1) Er bestaat een schilderij van Willaerts, misschien de aankomst voorstellende van een eskader onder Obdam (1602) te Dover (verg. Van Meteren, ed. 1614, fol. 477 v.). Zie ook Mariner's Mirror III, 1913 p. 314. Het kan in 1619 geschilderd zijn. Men ziet er een Ned. schip met de Halve Maan op den spiegel. — Foto daarvan in Ned. Hist. Scheepvaart Museum te Amsterdam onder A 149, portefeuille X.

2) Lees: de Halve Maan.

3) De HH. te Middelburg maken hier dezelfde vergissing als in Bijl. F en K door van eene onderneming naar Straat Waygatsch te spreken. Het is begrijpelijk: Zeeland had in 1594 en '95 aan het onderzoek medegedaan maar alleen in de richting van Waygatsch. In Zeeland zal Waygatsch het „Noorden" hebben beteekend op eenzelfde manier als Jan Publiek tegenwoordig al wat aan de Westkust van Afrika ligt: „Congo" noemt.