Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De stukken, waarvan de beschrijving in dezen inventaris wordt gegeven, zijn naar het Rijksarchief-depot in Noordholland overgebracht ter voldoening aan art. 1 der Koninklijke Besluiten van 20 Juni 1919 (Staatsblad n°. 389) en 18 September 1919 (.Staatsblad n°. 576). Van de door art. 6 dier besluiten mogelijk gemaakte concessie om de gemeente betreffende stukken in bewaring te houden, is door de Gemeentebesturen van Alkmaar, Amsterdam en Haarlem gebruik gemaakt, terwijl aan dat van Bloemendaal bij Ministerieele beschikking tijdelijk uitstel van zijn verplichting tot overdracht is verleend. De kans is verre van denkbeeldig, dat in verschillende gemeente-archieven nog het een en ander is achtergebleven; doch het scheen niet gewenscht, al zal naar completeering steeds worden gestreefd, de verschijning van dezen inventaris daarop te laten wachten. Anderzijds is door vele Gemeentebesturen eigener beweging meer overgedragen, dan waartoe zij wellicht strikt genomen verplicht waren, bepaaldelijk de registers van den impost op het trouwen en begraven: de door hen blijkbaar gevolgde gedachtengang, dat deze vaak een onmisbare aanvulling tot de trouw- en begraafboeken vormen, heeft ook tot de opneming in dezen inventaris doen besluiten.

Gelijk bekend, heeft de overdracht der kerkelijke registers aan de Mairieën plaats gehad in gevolge de inwerkingtreding van de Fransche wetgeving hier te lande; over de wijze waarop de toenmalige autoriteiten — bepaaldelijk ook in Noordholland — deze meenden te moeten bewerkstelligen, zijn belangrijke gegevens medegedeeld door mr. S. Muller Fzn. in zijn artikel: „de Overneming der oude kerkregisters door de ambtenaars van den Burgerlijken Stand en hare rechtsgevolgen", voorkomende in het Ned. Archievenblad jrg. 1908/9 bl. 31 e. v.; met verwijzing daarheen moge worden volstaan.

Over de techniek van dézen inventaris behoeft wel niet te worden uitgeweid: de gevolgde indeeling lag voor de hand. Alleen dreigden soms de .vrij uiteenloopende kerkelijke en rechterlijke territoriale indeelihgeh eenige complicatie op te leveren: aan deze moeilijkheid is door verwijzingsnoten zooveel mogelijk tegemoet gekomen en is om die reden ten allen overvloede aan den inventaris een klapper op de plaatsnamen toegevoegd.

Sluiten