Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Desespereert echter niet, wellicht worden deze besturen eindelijk eens wijzer. De monumenten en wapenborden in de kerken te Geervliet, Giessennieuwkerk, Oosterwijk, enz. enz., zou ik voorts in de aandacht van de betrokken ambachtsheeren willen aanbevelen. Veel, dat bezig is te vergaan of te verdwijnen, kan met geringe kosten behouden worden.

Nog heel wat — ik wees er al op in de aangehaalde werken over Utrecht en Zeeland — is voorts verborgen onder de planken vloeren en vaste banken, en daarom zou ik de betrokken kerkbesturen willen verzoeken, om bij verbouwing of vernieuwing van een vloer, hiervan kennis te geven aan den Rijksarchivaris, opdat zijnerzijds last gegeven kan worden tot het opteekenen van de grafschriften e. d., die dan voor den dag komen en zoodoende te eeniger tijd de door mij beschreven verzameling eens geheel volledig zal worden. Tevens doe ik een beroep op allen, die dit boek zullen gebruiken, om namelijk alle fouten, die zij mochten vinden, alle wapenbeschrijvingen, die zij kunnen terecht brengen, alle aanvullingen die zij mochten kunnen geven, mede te willen deelen aan den uitgever, opdat deze toevoegsels, totdat het volmaakte is bereikt, nu en dan in een supplement op dit werk kunnen worden gepubliceerd.

Het is mij zeer aangenaam ook thans weer mijn dank te kunnen betuigen aan den heer Minister van Onderwijs voor de verleende subsidie en aan allen, die daartoe hunne welwillende medewerking hebben verleend en voorts aan allen, die mij behulpzaam hebben willen zijn bij het bereiken van mijn doel. Dankbaar gedenk ik ook den heer Ph. van Hinsbergen Jr., commies op het Rijksarchief te Utrecht, die de drukproeven heeft willen nazien en het lexicographisch naamregister heeft samengesteld.

Thans gaan Noord-Brabant en Overijssel ter perse.

B. v. T. P.

Weltevreden, Mei 1922.

Sluiten