Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Benthuizen.

De eerste steen aan dit kerkgebouw is gelegt doorjohan Mess oud ruym vier jaaren op den XV April MDCCXCVI.

In een portaal liggen drie zerken:

1. Hier leyt begraven Jan Anthonisz. Vermeulen in den Heere gerust den 3 April 1650. (Een merk.)

2. Hier leydt begrave Henricus Vege predicandt van Benthuizen geweest ontrent [6] yaere die gestorven is den 8 en begrave den 13 September anno [1653].

3. Wapen, gevierendeeld: I. en IV. het wapen VanderGraeff (Delft); II. en III. een adelaar; hartschild drie golvende dwarsbalken.

Hier leidt begrave De Heer Hendrick van der Graeff de Vapour heere van Wulven in zijn leven bedienaar des Heiligen Woords te Benthuysen geboren te Rotterdam den XXVII Maart MDCLXIV, gestorven te Benthuizen den VIII November MDCCXXIH. (Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1903, blz. 15.)

4. Als drempel wordt gebruikt een zerk, waarop in de hoeken vier wapens:

L Een paaschlam. III. Drie golvende dwarsbalken.

11 00- IV. Een adelaar.

In het midden twee wapens: I. uitgesleten; II. in ruitvorm, drie golvende dwarsbalken. In den rand:

Hier legghê begrae Adriaen MeuszT va Hoogheveen sterf ao. 1507 de 4

Midden is 't opschrift geheel onleesbaar. Ik meen er nog het jaar 1477 te onderscheiden.

5. (Kort geleden uit den grond te voorschijn gekomen.)

Hier ligt begraven De Weled. Gestr. HeerMr. Izaak Pieter Velingius bailluw schout secretaris van Benthuyzen gebooren den 18 July 1723 overleeden den 25 September 1776. Benevens deszelfs huisvrouw Johanna Christina Alting geboren den

Sluiten