Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

50

Hier rust Pieter van Almonde sterf den 8 July 1657 ende Dyngna Quacqz Ariens de huisvrou van Pieter van Almonde sterf den XIIII July XVT vijff en dartich. Philip van Almonde Vriesland collegi op de Mase.

129. Hier leyt begraven Hugo Welhouck in sterf den

lesten Desember anno sestienhondert seve en dartig ende

Petronella Gaels sin huisvrou overleden den ende

Agatha Welhoucks haer beider eenige dochter sterff den 30 October anno XVIC vijf en veertich. (Alliantiewapen uitgekapt.)

130. Een monument van grijs en zwart marmer tegen den muur. Te midden van vlaggen ziet men het wapen Van Almonde en vier kwartieren, alles uitgekapt; daaronder twee op schelpen blazende engeltjes van wit marmer. Op de tombe eronder leest men:

Memoriae aeternae nobilissimi et fortissimi viri Philippi van Almonde, Hollandiae et Westfrisiae architalassi, qui prudentia rei navalis et militaris consilio et virtute prae-

[clarissimorum imperatorum gloriam aequavit et post gravissimos terra marique labores

[exhaustos et multa pro libertate et splendore patriae fortissime et felicissime

[pugnata praelia fatalem diem VI morbi oppressus obiit in secessu Haesvicano

[a. D. VI Idus

Januariï anni CIDDCCXI cum vixisset annos LXVI dies X. Petrus et Quilielmus van Almonde Jac. F. F. patruo optime merito pietatis caussa in patria civitate, ' H. M. F. C.

(Dit monument is afgebeeld in de collectie van Mr. W. van der Lely.)

In een voormalige kapel:

131. Hier leyt begrave De Heer Hendrik van Kruyne in zijn weledele leven lidt van den Raad dezer stad overleden den 15 September 1808 in den ouderdom van 73 jaren en zijne echtgenoote Louise Myna Villerius overleden den 12 Dec. 1833 oud 81 jaare.

Ook hunne dochter J. A. v. de Poll geb. Van Kruyne overl. 20 Sept. 1835 oud 41 jaaren met desselfs echtgenoot I. W. van

Sluiten