Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

59

187. Hier leydt begraven R o chus Jac o bsz. Schoemaker en starf int jaer 1586 den 28 October ende Elysebet Jansdochter en starf int yaer 1583 den 2 februarys. Hier leit begrave Adriaen Rochus Goutswaert in sijn leven .... sterf op den 10 April anno 1618. Hier leit begrave Willemtgen Willemsdochter en starf int jaer ons Heren 1591 op den 26 April. Hier leit begrave Elisabet Jansdochter Couwenoort sin twede huisvrouwe sterf int jaer 1609 den 30 Augustus.

188. Hier leyt begraven Mr. Hieronymus Bouwensz. canoniek van deser kerck en starf ao. MCCCCCI den lillen Junij. Bidt voor zijn ziele.

(Wapen uitgekapt.)

In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.

189. Hier leyt begrave Jacob Jansz. Hage sterf den Hen Yanuary 1667 oudt 67 yaren ende Cornelia Gerritsdr. Nagge desselfs huijsvr. starf den len November 1677 oud 74 jaren alsmede juef. Barbara Hol.thuysen huysvr. van DHr. Johan Hage sterf den lOen September 1688 oud42yaren; noch juffr. Catharina Hage huysvr. van DHr. Jacob Stehouder sterf den 16en April 1707 oud 24yaren ende Cornelis Hage jongman sterft den 30 May 1705 oudt 17 jaren en elf maenden alsmede Jacob Hage sterft den 19 Desember 1716 oudt 35 jaren 9 maenden en 7 dagen.

190. Hier leit begrave Anthonis Pieterse Tijbout sterft den lesten Maert ao. 1657.

Hier leyt begrave Arent Pietersz. Stuer burghemeestr. der stede va den Briele was sterf ao. XVc XVII. XXVI Maye en Cl e mens Jans docht (?) sij huysfrouwe sterf ao. XVc 37 de X noveb. (Man en vrouw uitgehouwen in den steen.) (Twee wapens uitgekapt.)

191. Hier leyt begrave Aeltgen Cornelisdr. de eerste huysvrou van Cornelis Jacobsz. sterf den 2 Augusti ao. 1564. Hier leyt begrave Aefgen Bosch Gijsbrechtsdr. die tweede huysvrou van Cornelisjacobs sterf den 10 November ano. 1596.

Hier leyt begrave Coernelis Jacobsz van den Briel

starf den 12 Maert anno 1607.

Sluiten