Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

116

stadt ende bewinthebber van de Oostindische compagnie starff den 7 februarij 1665. Leggen hier begraven Joffrouwe Maria Jan van Lodensteinsdr. starf de 27n September ao. 1624 ende Joffrouwe Petronella Spiering starf den 14 September 1686 sijn Ed. successieve huysvrouwen.

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1915, blz. 153 en de afbeelding bij Mr. Van der Lely.)

37. Hier rust Hendrick Vockestaert Adriaensz. raed en vroedschap deser stad Delf sterf den 8 September ao. 1634 out 48 jaaren en Ida Vockestaert zijn dochter starf den 24 Octob. 1662 out 40 jaeren.

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1913, blz. 201 en 202.)

38. Sepulture van Gerard Welhouc. Maria Jan van Lodensteind. sijne huysvrouwe starf den 27 September ao. 1624.

39. Wapens: 1°- drie vogels, 2 en 1; 2o. in ruitvorm, een meerman, die in zijn rechterhand een schild vasthoudt, beladen met drie mispelbloemen (mogelijk ook plompebloemknoppen) 2 en 1; helmteeken: een vogel tusschen een vlucht.

40. Een uitgekapt ruitvormig schild. 1555.

41. I. C. Vorstman 18^-23.

42. Hier leit begraven Jonckvrouw Machtelt D'Edel Willemsdr. sterf den eersten Junij 1689 out 98 jaren 10 maanden 15 dagen.

(Wapen in ruitvorm en vier kwartieren: Dedel Van der Dussen

Van Leeuwen (een dwars- Groenewegen.

balk, vergezeld van drie

leeuwen, 2 en 1)

43. Hier leyt begrave Heyndrick Adamsz. van der Burch sterf ao. 1591 den 2 febrevarij.

(Uitgekapt is vóór: sterf: [in zijn leeven burgemeester deser? steede en raedt va de State van Hollantj.)

Sluiten