Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

124

Anthony Heinsius secretaris, daerna pensionaris deser stad, bewinthebber van de Oost Indische compagnie, 31 jaeren raedpensionaris, groot zegelbewaerder, stadhouder en registermeester van de Leenen van Holland en Westvriesland, gecommitteerd als extraordinaris envoie na Vrankrijk, commissaris deciseur na Engeland, ambassadeur en plenipotentiaris op de Vredehandeling tot Rijswijk geb. 22 November 1641 obiit 3 Augustij 1720.

Erkenraed Heinsius geb. 2 Maert 1642 obiit 7Junij 1708.

Maria Heinsius weduwe wijlen Frederick Sluysken heer van Terhorst president van den hove van Hollandt geb. 8 Augustij 1648 obiit 2 Februarij 1718.

(Vgl. Mdl. Ned. Leeuw 1914, blz. 293.)

74. De kelder van de Hr. Claes van der Mast.

Hier rust Claes van dr. Mast met vader, moeder, broeder, obijt den 7 Augustij 1669 out 84 jaaren en sijn beminde vrouw Catalina van der Graaft van twaalff kinderen moeder obijt den 27 Maart 1579 out 90 jaaren.

(Twee wapens tusschen twee palmtakken uitgekapt.) (Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1914, blz. 331.)

75. Nu toekomende sijn soon Mr. Bartholomeus van der Mast.

Hier leyt begraven d'Heer Mr. Bartholomeus van der Mast in zijn leven raad en oudschepen deser stad mitsg. gecom. raad ter admiraliteyt in Zeiand obijt 22 Maart 1681 ende joffrou Sabina Lieftingh desselfs huysvrouw obijt den 7 Augusty 1676. Nog rust hier Susanna Francoise Boogert weduwe van Jacobus Simonsz. Simonides in sijn leven predicant te Naaltwijk overleden den 5 Januarij 1724 oud 42 jaren ende Mr. Bartholomeus Boogert obijt 14 Maert 1761 oudt 76jaeren.

(Wapens Van der Mast en Liefting tusschen twee palmtakken uitgekapt.)

76. Rustplaats van Leendert den Draack en Jannetje van der Swaen. Hierin begraaven Leendert den Draack sterft den 25 April 1726 in den ouderdom van 76 jaaren 8 maenden 17 daagen en Jannetie van der Swaan sterf den 29 januarij 1729 oud 82 jaare 11 maande 8 daage.

(Twee wapens*uitgekapt.)

Sluiten