Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

144

206. Hier rust Hermanus Kamphuizen geboren 15 April 1670 overleden 23 April 1770, als vaandrig bij het statenleger gekwetst in den veldslag bij Malplaquet.

297. Hier leydt begraven Samuel van Eenhoorn in sijn leven capiteyn van de borgerije dezer stad gestorven op den 30n September 1685.

208. Wapen uitgekapt; schildhouders rechts een draak, links een brak. Wapenspreuk: Désormais.

Grafkelder behoorende van Pieter Clifford Kocq Hendrickszoon veertigraad en oudscheepe der stad Delft en bewinthebber der Westindische comp. op de Maase & & en desselfs huysvrouw Cornelia Jacoba Adams wenschende dat Godt Almagtig hun geslagt mag zeegene &a &a .

Hier leyt begraaven Den voornoemde Heer Pieter Clifford Kocq Hendrickszoon veertigraad en oud burgemeester der stad Delft gebooren den 19 April 1716 overleeden den 29 December 1788 en desselfs huysvrouw Cornelia Jacoba Adams gebooren den 17 November 1716 overleeden den 30 April 1784.

209. 't Graf van Willem van Dorst sterf den 2 Juny anno 1650 ende Margaryta van Buyl sijn huisvrouw starf den 6 Jannewari anno 1634. Aeltgen Arents van Puffvliet sijn tweede huysvrou sterff den 15 Mey anno 1655.

210. G. V."

211. L. P. Y. S.

212. V. D. B.

213. Hier leit begrave Symon Dierckx van [Groenewegen?] ende staref den He Junyo ano XXXIII (1533). Godt ontfarme die siel. A

Hier leit begraven Volckge Aeriaensdochter (Pijnssen van der Aa?^Symon Dierckxz. huysvrou ende staerf den XVIIIe Aprieyl ano LXXIIII (1574). Godt ontfarm die siel. A

214. Ao. 1551 de 31 Mey sterf Dirck Jan Boekelszoen va Santen, kerckmeester in zijne tijdt hier begraven. Bidt God voer die siel.

(Het wapen Van Santen uitgekapt.)

Sluiten