Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

146

Tot den leeser: Heeft elk o wandelaer! alom Ontzagh voor hoogen ouderdom

en wonderbaere gaven; Soo set eerbiedigh hier uw stap. Hier legt de grijse weetenschap in Leeuwenhoek begraven. (Wapen uitgekapt, vastgehouden door een adelaar; onder het schild een sphinx.)

En Maria van Leeuwenhoek desselfs dogter gebooren te Delft den 22 September 1656 en overleeden den 25 April 1745. (Het bovenstaande gedicht is door Poot gemaakt.)

217. Hier leyt begravë Dirck Arienz ende starff den 28 Mey 1599.

In de preekkerk: Bij het orgel:

218. J. M. H. R. 1719.

Tegen een pilaar:

219. H.K. Poot obiit 17^-33.

220. Eveneens tegen een pilaar een monument.

Van Herte claer.

Wapen Van Sparwoude in ruitvorm: op zwart een zilveren visch schuinsrechts geplaatst, vergezeld van twee gouden sterren (6).

Alle vleesch is als gras, en alle heerlycheyt des mensche als een blomë des velts. I Petr. I Cap. vers 29.

Hier leyt begraven/JouffrouClara van/Spaerwoude weduwe/van Mr. Arent van der/Meer in sijn leven/Hogeheemraet van / Delflant, raet ende / secretaris deser / stadt Delff, sterf / den Uilen Augustij / anno XVIc vijfthien.

Salich en heylich is hij, die deel heeft in de eerste opstadinge: in desë en heeft de tweede doot gee macht. Apoc. XX vers VL

Wij sien nu door een spiegel in een duyster rede maer da sullen wij sien aensicht aen aensichte I Cor. Cap. XIII vers XII. Van Spaerwoude.

Sluiten