Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

148

oud 60 jaaren ende sijn huysvrou Madalena Willems van der Marsch sterf den 5 April anno 1654 ovd 69 jaer ende Jan Teunisz. de Leuteryng sterff den 6 October 1663 oud 72 jaren.

Hier leyt begraven Vincent de Knuyt sterf den 19 february anno 1664 ènde sijn huysvrouw Machtelt de Leuteringhin den Heere ontslapen 24 January 1688.

227. 't Graf van Mr. JacobSchilperoort ordinaris chirurgijn deser stede starf den 9de February ao 1648. Hier leyt begraven Pieter Claesz. Schilperoort starf den 25 December ao 1636.

(Wapen uitgekapt.) (8 P. 5. G.)

228. Hier leyt begraven Albert Heyndricxz van Leuninghen oudt burgemeester van 'sGravenhaghe sterf den XXXste Maert anno 1613 ende Agniesgen Bruynen Caesarsdr. zijn huysvrou starf den XXUI Dewmber=^^1^2A<1^\

(De wapens Van Leuningen en HSr^ntaii uffgekdpt.)

229. . 1587.

(Wapen Van der DussenXSasbout uitgekapt.)

Sepulture van Huych Jacob Bruyns va dr. Dussensterf ao 1587 de lesten Augusti enMagda 1 ena Pieter Sasboutsdr.zn. huisvrowe starf ao 1585 de eerste September. [Elisabeth Bruynsdr. van der Dussen wed. wijlen de Heer Evert Dircksz van Bleyswijk st 3 July 1613.]

In het kolenhok:

230. Het opschrift is vrijwel uitgesleten; de zerk is te herkennen aan het hoofdwapen, nl. gevierendeeld: I. en IV. Overschie; II. en III. Adrichem en de kwartieren:

[Overschie] [Adrichem

Van der Dussen (de hond) Van Vliedt van der Woert].

Sepulture van Hadrianus van Overschie van Adrichem in zijn leeven bailiou en schout van Vlaerding en Vlaerdingerambacht sterf den 27 Decembris anno 1617.

Onder den toren:

231. I. G. Reyn.

Sluiten