Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

156

sijn huysvrouw obiit 11 Juny 1667 oud 79 jaren; Joost van Lodensteyn predicant tot Utrecht obiit 16 Augustus 1677 oud 57 jaren.

Dirk van Lodensteyn schepen deser stad en Bewinthebber van de Oost Indische compagnie obiit 6 Augustus 1679 oud 69 jaaren en Amelia de Berch Jacobsdr. sijn huysvrouw obiit 31 Mei 1681 oud 70 jaren.

(Met de wapens van Lodensteyn en Voorbarch.)

294. Hier leydt begraven AdriaendeWithdienaerdesgoddelijken woorts starff int jaer ons Heeren 1602 den 26 September.

(Wapen.)

295. Hier leyt begraven Dirk Jansz. en starf den 21 April 1547 en Caterina Cornelisdr. sijn huysvrouw ende starf...

(Twee wapens: I. drie wassenaars, 2 en 1.)

296. Hier leyd begraven Jan Adriaansz. van der Burch out 62 jaaren sterf den 16 Sept. 1630 en zijn huisvrouw Judickge Geerlofsz. van Velsen oud 64 jaren sterff 15 April 1637.

297. Rustplaats van B. van Berkel overleden 8 December 1724 in den ouderdom van 60 jaren.

Voor de kamer der diakenen:

298. Hier leyd begraven Anneke Ariensdr. sterf 1584 den 14 Septemb. enjop Lourensz. starf den 1 Juny ao. 1600.

299. Govert Rota sterft op den 18e April anno 1660. (Met wapen.)

300. H. O. H. Ik verwacht een beter leven. 1624. Op het koor:

301. 't Graff van Adriaen Vincenten Swijs starf 25february ao. 1629 en Maria Jacobsdr. sijn huisvrou starf 23 Mey ao. 1625 Jan Adriaensz. Swijs starf 6 february ao. 1646.

Dr. Vincent Adriaensz. Swijs starff 11 Maart 1648.

In den rand: Hier leyt begraven Abrahamus van Peene sterf 9 februarij 1665 en sijn huysvrou Maria Swijs sterf 22 December 1678.

(Met wapen Swijs.) •

Sluiten