Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

163

Maer Christi stem sal hem uit d'aerd' weerdoen verschijnen, ghelijk een schoon groen loof een roos in haar saisoen. H. A. M. F. 1595

Memento miseri triste hoe / decurrimus aevum/et avia inani et umbra/inaniores/aeterna exipiunt hoc/aevum saecula nonne/ ter desipit qui totus/huic in haeret.

Hier leyt begraven

Jacop Schott sal. starf anno 1592 den 28 Octobris.

(Met wapen Schott.)

Op koperen kronen (zij zijn allen verkocht) las men:

1. Matth. 5 vs. 15, 16./Men steekt geen kaersse aen,/endeset die onder/een korenmate, maer /op een kandelaer, / ende sij schijnt allen, / die in den Huyse zijn. / Laet uw licht al/soo schijnen/ voor de men/schen etc. /

Ter gedachtenisse van Vrouwe Clara van Spaerwoude door bevel van Weesmeesteren deser stad als executeurs van desselfs uyterste wille herstelt en verbetert ao. 1679.

2. Zelfde tekst als op kroon sub 1.

Ter gedachtenisse van den Heere en Mr. Willem Evertz. van Bleyswijk, in sijn leeven burgemeester deser stad Delft; die dese croon bij uyterste wille aen dese kerk gemaekt heeft' is volbragt anno 1682.

Op klokken leest men:

1. Sacro sanctae individuae Trinitati uni soli Deo vero & vivo S: Dese clock is gegooten ter eeren des Hoechwairdige heylige

drievoudigheyts eens waerachtichs onverscheyden Godheyts door Heindrick van Trier in 't jaer ons Heeren XVCLXX. Kerkmeesters weesende Sasbout Cornelissoen, Pieter van Opmeer, Jan Sasboutsoen ende Lam brecht Michiel soen. UtJlitati et ornamento.

2. Laudate Dominum omnes gentes. Laudate eum omnes populi. Jan Albert de Grave me fecit. Amstelodami anno Domini 1719, als kerekmeesteren waren:

Mr. Dirck van Groenewegen van der Made. Mr. Adriaen van der Goes heer van Naters. Mr. Ewout van der Dussen, heer van de Zouteveen.

Sluiten