Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

178

beeck sterft den 5 November 1718 in sijn 73st jaer ende sijn huysvrouw Adamina Dibbets sterft den 12 Juny 1718 in haar 59st jaar.

Van der Kaa Op de trede van het hoogaltaar:

Dit is den inganckvan het graft van Coenraet van Schellebeeck anno 1669 den 30 Mey. (21)

16. Hier onder rust De Heer Willem de Veer in sijn leven commandeur van den Rhijnstroom sterff den twee en twintichsten October sesthien hondert drie en vijftigh out sijnde vijfentseventigh jaren met juffrou Maria Gernou sijne huysvrouwe sterff den ses en twintighsten februari sesthienhondert ses en tseventigh out sijnde twee en seventigh jaren.

(Twee wapens uitgekapt.)

17. Hier leyt begraven die Eerbaere Jerusalemse vrouwe Magdalena Aeryaensdochter sij sterf den eerste dach October anno XVc CXIIII. (23)

18. Hier leijt begraven Adriaan van Blijenborch schout deser stede. Hij sterf anno XVc LXXIII dë VIII Aug. en jocfrou Clara sïj huysvrou Mr. Gheri't Bogaertdr. Abochsvrou va Scobbelad

(Wapens uitgekapt.) (26)

19. Dit is den inganck tot het graff van den Heer Borgemeester Mattheus van den Broucke.

20. Hier onder rust den Edelen Manhafte Groot achtbren Heer de Heer Mattheus van den Broucke Mattheuszoonwijlen ordinaris raad in de Hooge regeering van Indiën op Batavia van waar zijn Ed. als admiraal en opperbevelhebber over XIX kloeke en zeer rijk geladen Retourschepen in de zelve landen overkwam op den eersten Julii in 't jaar 1670, wierd bewindhebber derzelfve compagnie wegen Dordrecht ter kamere in Amsterdam, Burgemeester 1677, 1681, 1684, vroetschap en schepen 1672 in Dordrecht, gecommitteerd ter vergadering van de Algemeene Staten der Vereenigde Nederlanden 1680 sterf presideerend Burgermeester den 21ste Januari 1685 oud 64 jaren 8 maanden 9 dagen.

Sluiten