Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

179

(Met de uitgekapte wapens: Van den Broucke Martini

Cruydenier Walskapelle.) (28)

21. De uitgekapte wapens:

Beaumont Oem

Bladegem Van der Mijl Moermondt Schaap.

Van Wesel 't Elshout

Over het uitgekapte opschrift is gebikt:

Hier legt begraven de Weleerwaarde Heer Marti nu s Ve^ hoeven in leven rustend predikant van de Groote Lind en Heer Oudelands-ambogt geboren den 14 January 1746 overleden den 25 April 1790. (31)

22. Hier is begravë den E. Govaert van Beaumont Jansz. in sijn leven schepen dezer stede en schutmr. van Clovenlèrs. sterf den XXVII february 1599 ende synne huisvrou dëerbare Reymburch van Slingelant Simonsdr. sterf den4October 1615 out 60 jaeren. ■'" ';ï

(no. 32.) (Wapens uitgekapt.)

23. Hier leyt en rust Johannes Pieterse van der Horst in sijn leven coopman van molesteenen sterff, den 28 Mey anno 1696 out sijnde 63 jaren ende 7 maendeT (34)

24 Offelsz van Liesvelt in sijn leven wijncooper ende

hij sterf den derden dach in Martius anno 1604.

(Wapens uitgekapt.)

sij .... J a n s s.

ende sijn huysvrou Gouken Adriaens Turf cl oetsterff den 8 Apryl 1638. (3.)

25. Hier leyt begravë den E. E. Heer Jacob Muys van Holyin sijn leve ontfanger gnael commys van finanti e van Hollt. tresorier van oorloge Burgemr. deser stede en laest baeilliu vaTSuythollt. Schout deser stede en dijckgraeff van Moerkerckenlt. sterf den VII Septemb. ao MVc XCII out wesende LH jaren.

Ende juffrouwe Elisabet van der Linde sijne huisvrouw sterff op den XI Augusti ao XVIc seven.

Sluiten