Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Dordrecht,

187

64. Hier leyt begraven de E. Simon van Wesel Corns in

sijn leve raedt in wetten deser stede sterf den 30 January

out 67 jaerenende Elisabeth Anthonisdochter sijne huysvrou

sterf den In smaeckende ontgaet den tijt En de doot is hem

naeckende haest al de mensch het leve en

Dees grafspelonk is van Lucretia de Man

Die lust had om te sterven

en 't hemelrijck te erven

Sij is op aard niet meer

Maar rust hier in den Heer

tot sij eens sal verrijsen

om God volmaakt te prijsen.

John Hofman. Juffr. L. de Man is gestorven den 1 janu' 1709 oudt 75 jaren.

65. Hier leyt begrave den E. E. Heere Cornelis Jansse Bot in sijn leven tresorier schutmr. colonel deser stede ende dijckgraeff van den Alblasserwaert sterff den 22 Octobris anno 1619 ende juffr. Joannette Andriesdr. sijne huysvr. sterf den 7 April 1628.

Hier rust H. ende M. Francoys van der Burchschiltknape en rechtsgeleerde, dijckgraef van den Grooten Alblasserwaerdt eertijds mede schepen deser stede ende gecommitteerde raet der Mog. Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt sterff anno 1624 en jofr. Digna de Both Cornelisdr. sijn huysvrouesterff den XIII October anno 1620. (no. 79 en 80)

66. Hier leyt begraven Huybert Jansen van Gernau in sijn leven capteyn ende Bruchmeester des generaliteyts scheepsbruggen ende pompen sterff den 3 Mey anno 1625. (81)

(Wapens uitgekapt.)

67. Hier leyd begraven den Weledele Heer Jacob Thehoff in sijn leven ontfanger der marine te Vlissinge overleden den 3 January 1815 te Dordrecht in den ouderdom van 65 jaren min 3 dagen.

68. Noortbergh. Hier leyt begraven Anthonie Jaspersen Kint sterff den 26 Maert anno 1627 ende sijne huysvrouw Sara Struis sterff den 9 Maert anno 1636,

Sluiten