Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

210

gadert waeren den 9 October 1616, sij sterft den 23 Januarius 1645. (Wapens en kwartieren uitgekapt:

221. Hier sijn begraven den E.E. Heere Cornelis Frans de Witt in sijn leven Burgemeester, kerkmeester, schutmeesterende colonel deser stede, gecommitteerde raed van de Ed. Mo. Heeren Staten van Holland en West Vrieslant, Dyckgraaf van Moerkerckenlant, sterf den 3 April 1622 ende joffr. Johanna Andriesdr. sijn huysvrouwe sterf den 24 Mey anno 1602, en AliddeWitt huysvr. van Pompeus de Roovre sterf de 30en December anno 1597, Docter Frangois de Wit secr. van weesmr. deser stede sterf den 29 Martii anno 1615 ende Jofr. Cornelia de Wit weduwe van wylen de Heer Amelis van Hoogeveen in sijn leven borgem. en tresorier der stadt Leyden en ontfanger van de gemeene middelen van Leyden en Rijnlant sterft den 23 Marty anno 1641.

(Wapens uitgekapt.)

XXII. St. Barbara-kap el, gesticht in de 15e eeuw door Reynout vanBrakel. Zij behoorde achtereenvolgens aan de families Van Beverwijck, Van Teresteyn en Van Essen. Op een grafzerk leest men:

222. Hier legt begraven de Heere Cornelis van Teresteyn Heer Adriaensz., Borgemr. deser stede, gecommitteerde raet van de Ed. Groot Mo. Heeren Staten van Holland ende West Vrieslant, daernaer gecommitteert ter ordinarische vergaderinge van de Ho. Mo. Heeren Staten Generaal der Vereenichde Nederlanden ende eyntlijck regeerende Borgemr. op den 22 Maert 1643 in den Heere gerust.

(Daarboven het wapen Teresteyn en de kwartieren: Terensteyn 't Jongh

Alblas Verkerke.)

/Witt /Corput

/uHeymans /nBuysen /rBeveren Brouck

vColff vjHannecop

wJlingeland VMontens ^eetgeld T(eyen Muys van Holy Drimmelen Van der Haer Swijndregt.)

Sluiten