Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

239

30. Twee wapens: I. een klimmend hert (Van den Colck); II. in ruitvorm: vijf aaneengesloten ruiten (3 en 2) (Nobel).

Sepulture van de heer Arent van den Colck, in sijn leven borgemeester der stad Gorinchem en wegens de selve gecommitteerde raede van de Edele Gro. Mo. heeren Staten van Hollant en West-Vrieslant, in den heere gerust den 29 Mey 1662 en van desselfs huysvrouw Maria Nobel overleden den 21 Augustus 1675 ende van de heer oudt-schepen Arent van den Colck, Cornelissoon, overleden den 21 Meert 1690 ende heer Cornelis van den Colck, soone Arent van den Colck, den Oude. Sijn Ed. was mede borgemeester en ontfanger der gemeene middelen over de stad Gorinchem en 't quartier van dien, sterft den ....

31. Twee wapens: I. als I. bij no. 30; II. in ruitvorm: een bijenkorf of berg beladen met een tak en boven vergezeld van drie sterren (2 en 1) (Rochatus).

Hier leyt begraven de heer Arent van den Colck, in sijn Ed. leven balliu van Hartingxvelt en groot-waersman van den landen van Arkel, in den Heere gerust den 3 April 1666, mitsgaders juffrouw Maria Rochatus sijn huysvrouw gestorven den 4 April 1662.

32. Twee wapens: I. gevierendeeld: 1 en 4 een bij, 2 en 3 een dubbele adelaar (Keyser); II. een sterk omgebogen schuin geplaatste tak en een arendsbeen over alles heen (Waalwijck).

Onder deze steen is begraven de heer Geraerd van Waelwijck, in sijn leven raad en vroedschap deser stad, is in den Heere gerust 28 Mey 1703 ende sijn huysvrouw juffrou Geyla Teek, in den Heere ontslapen den 25 Augustus 1679 ende vrouwe Machtelt van Waelwijck huysvrouw van de heer borgemeester Willem Keysers, die de sterffelijckheyd heeft afgeleyd den 2 October 1707 en de heer Willem Keyser borgemeester der stad Gorinchem etc. sterft den .. Augustus 1722.

33. Wapen gedeeld: I. twee afgewende visschen (Neercassel); II. een vogel (eend?) (Aerts).

Hier leyt begraven Jan van Neercassel Coenraets sterft den en Grietke Aerts sterft den 1 July 1619.

Sluiten