Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter toelichting van de gebeurtenissen in de eerste jaren van den oorlog, die ons in 1672 door Frankrijk en zijn bondgenooten werd aangedaan, schijnt het overbodig in den Geschiedkundigen Atlas van Nederland een kaart op te nemen, waarop de binnen een paar weken door den vijand veroverde vestingen zijn aangeduid: deze zijn op elke kaart van Nederland te vinden, in dezen atlas ook op de kaarten der Republiek in 1648 en in 1795.

Ook is het onnoodig in dezen atlas nog door een bijzondere kaart duidelijk te maken de beteekenis van den overgang van den toenmaligen rechter Rijnarm bij Lobit door een deel van het Fransche leger, omdat de loop en de gesteldheid der bovenrivieren aldaar omstreeks dien tijd en het punt van overgang uit de hier volgende beschrijving reeds zijn aangewezen op een der kaarten van de Rijn verdeeling in de 17e en 18e eeuw door J. W. Wekker, blad. 1.

Maar wel is voor de studie van onze verdediging in dien oorlog onontbeerlijk een goede kaart van de stelling aan de grenzen van Holland,

waardoor aan den vijand een verder doordringen is belet geworden,

van de zoogenaamde (Oud) Hollandsche Waterlinie en van de Linie van Amsterdam.

Hoewel aanvankelijk èn de levende strijdkrachten èn de doode weermiddelen deels ontbraken deels in zeer slechten staat waren — welk nadeel ten deele werd te niet gedaan door de weinige voortvarendheid des vijands—, is de verdediging toch met goeden uitslag bekroond geworden, doordat die stelling een buitengewone kracht ontleende aan de eigenaardigheden van ons polderland. Hierdoor konden spoedig onderwaterzettingen worden gesteld, waardoorheen slechts enkele toegangen, dijken of hooge wegen voerden, smalle accessen dus, die gemakkelijk konden worden verdedigd. Om dit goed in te zien, aanval en verdediging goed te begrijpen, wordt een kaart vereischt waarop die onderwaterzettingen en wat daarmee in verband staat en voorts vele bijzonderheden voorkomen.

Bekend is het werk, geschreven door de Luitenants-Ingenieur Jhr. J. W. van Sypestein en J. P. de Bordes. De verdediging van Nederland in 1672 en 1673 ('sGrav. 1850). Het is naar vele oorspronkelijke stukken samengesteld, zoodat het een uitstekende gids vormt voor de krijgsgeschiedenis van die merkwaardige jaren. Het geeft uitvoerige berichten omtrent de opstelling en sterkte van het Fransche en het Hollandsche

Sluiten