Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

De bewapening was aanvankelijk zeer onvoldoende, ontbrak zelfs de eerste dagen nog geheel. Wel kreeg Prins Maurits 23 Juni 6 kleine stukjes, maar volgens dien ouden krijgsoverste „alleen bequaem om gesontheyt te drincken vermits (sy) op al te laege affuiten staen". Weldra kwam er echter aanvoer, zoodat hij 30 Juni 20 stukken' voor Muiden en de andere posten had, gedeeltehjk uit Amsterdam, dat voorts matrozen en konstabels ter bediening daarvan, kruit, lood, lont, kogels, handgranaten, palissaden en ook arbeiders en timmerlieden zond. De geheele bewapening van Muiden en onderhoorige posten heeft bedragen 38 stukken geschut en 21 veldstukjes.

Ook tusschen den IJsel en de Zuiderzee is aan de linie een groote sterkte gegeven door uitleggers of gewapende vaartuigen, op alle vaarten en andere wateren geplaatst en met geschut bewapend. In de Bijleveld lagen 2 uitleggers, in de Mijdrecht eveneens. De laatste waren bemand met 40 koppen en werden in September met geschut bewapend; een daarvan lag aan den Uithoorn. In Oktober werden nog 2 in de Mijdrecht en 1 Nov. nog 2 aan den Uithoorn geplaatst.

De meeste uitleggers werden gezonden uit Amsterdam. Volgens een in het archief van die stad aanwezigen staat, opgemaakt in Oktober, rekende men voor de posten tusschen de Goejanverwellesluis en den Amstel noodig te hebben aan uitleggers: in de Wierikken 2, in den Rijn bij Nieuwerbrug 2, in de Mije achter Nieuwkoop en Noorden 3, aan Claas Dollen 1, inde Heinoomsvaart 1 (bij den watermolen), in de Bijleveld 1, in de Geuzensloot 2 — samen 12 vaartuigen. Voorts zond Amsterdam 10 Nov. 1 tjalk met 8 stukken licht geschut en 26 koppen, geplaatst aan den Rooden Paal bij den Uithoorn, 1 tjalk met 3 drieponders en 26 koppen, geplaatst bij den Voetangel in de Bullewijk, 1 groot pontschip met 6 zesponders en 4 drieponders en 41 man bij Ouderkerk, 5 Utrechtsche vrachtschuiten, bewapend met donderbussen en snaphanen en elk bemand met 16 koppen, waarvan 1 aan de Hoeve bij het Pannenhuis aan de Groene Jonker in de Mijdrecht, 1 in de Ka-wetering achter Nieuwkoop in de Mijdrecht bij het Woerdensch Verlaat, 1 in dé Mijdrecht bij de kooi van den Heer van Nieuwkoop en 1 in de Mijdrecht omstreeks Moyehuyse.

Ook waren nog beschikbaar 1 drijvende batterij met 2 twaalfponders en 6 drieponders, bemand met 30 koppen, 3 pontscheepjes, elk bewapend met 4 gotelingen en bemand met 19 man, enz.

2. De Amsterdamsche Waterlinie.

Moge de houding van het Nederlandsche volk en zijn regenten in 't algemeen bij de ramp die het in 1672 overkwam naast schoone ook treurige bladzijden in onze geschiedboeken vullen, die van Amsterdam staat daarin met gouden letteren geschreven.

Geen oogenbhk heeft Amsterdam geaarzeld.

Het toonde zijn plichten jegens het Vaderland te zullen vervullen tot

Sluiten