Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

DE GESCHIEDENIS DER LINIËN IN 1672 EN 1673.

In het voorgaande is ter verklaring van de kaart een beschrijving gegeven van de (oud) Hollandsche en Amsterdamsche Waterliniën, die, naar ik vertrouw, voldoende zal zijn om zich een goed denkbeeld te vormen van de wijze waarop in 1672 voor onze verdediging is gebruik gemaakt van de eigenaardige gesteldheid des lands.

Hoewel een verhandeling over de geschiedenis der eerste twee oorlogsjaren hier niet op haar plaats zou zijn, zoo schijnt een schetsmatig overzicht van de veranderingen in dien tijd in de Hollandsche waterlinie aangebracht, van de maatregelen genomen ter verhooging van de sterkte der hniën en van hetgeen in die merkwaardige jaren bij de verdediging is voorgevallen te kunnen bijdragen om de beteekenis en de kracht van die stellingen nog beter in te zien.

Voor een meer uitvoerige verhandeling daarover dus wederom verwijzend naar het werk van Sypestein en de Bordes, moge daartoe ook het volgende worden meegedeeld, eveneens grootendeels aan dat werk ontleend.

Lodewijk XIV vertrok reeds 10 Juh met een leger van 18000 a 19000 man uit Zeist naar het leger dat bij 's Hertogenbosch werd samengetrokken, terwijl hij in en bij Utrecht een troepenmacht onder bevel van Luxembourg achterliet, die toen ongeveer 9000 man infanterie en ruim 2000 man cavalerie sterk zal geweest zijn.

Maar het Fransche leger in Brabant ging weldra uiteen. Nadat het beleg van 's Hertogenbosch 27 Juh was opgebroken, vertrok de Koning met 7000 a 8000 man naar Frankrijk, Chamilly met het grootste gedeelte naar Maaseik en Luik, terwijl Turenne met de overbhjvende 12000 man naar Bommel toog.

Intusschen had de Keurvorst van Brandenburg een leger verzameld om de Repubhek te hulp te komen en deze omstandigheid dwong Lodewijk een leger aan den Beneden-Rijn samen te trekken. Dit geschiedde bij Wezel en het daar gevormde leger van ongeveer 20000 man, samengesteld uit troepen van Chamilly, van Turenne en uit de bezette Geldersche steden, werd gesteld onder de bevelen van Turenne.

Sluiten