Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

vangenen verloren. Het schijnt dat de soldaten van het regiment van den kolonel Bampfield, die er het bevel voerde, zich niet behoorlijk gedragen hadden, wat aan de slechte betaling te wijten was. Wirtz deed den post, die niets geleden had, weder sterk bezetten.

Tegen degenen die hun phcht niet gedaan hadden werd streng opgetreden; ook Kolonel Bampfield werd gevangen genomen, doch later weder vrij gelaten.

Een aanval door de Franschen 12 Dec. op Zegveld gedaan werd afgeslagen.

Na het vertrek van den Prins van Oranje werden de maatregelen vastgesteld, noodig voor de verdediging, vooral voor het geval dat de inundatieën met ijs zouden worden bedekt.

De 5 te Bergen op Zoom teruggekeerde regimenten werden voorloopig naar Gouda verplaatst. De 5 hoofdposten van de Hollandsche waterlinie zouden worden behouden en verschillende behoeften, ook uitleggers en Groenlandsche sloepen daarheen worden gezonden; kleedingstukken om de troepen tegen regen en kou te beschermen en stroozakken deed men aan de bevelhebbers ter uitdeeling toekomen.

Bovendien zou een reservekorps uit troepen van de verschillende kwartieren worden bijeengebracht, samen 64 kompagnieèn infanterie en 9 kompagnieèn cavalerie, en te Bodegraven, waar reeds 45 kompagnieèn waren, worden bijeengetrokken, daar men dit punt voor alles wilde behouden om den vijand den toegang tot het hart des lands te betwisten. Daartoe zou Bodegraven ook door verdedigingswerken in krachtigen staat van tegenweer worden gebracht. De huisheden werden 13 Dec. opgeroepen om tegen daggeld met spoed daaraan te komen werken. Zij waren er reeds in grooten getale, toen midden December de vorst inviel en weldra zoo toenam, dat het verwerken van den harden grond onmogelijk werd: 26 Dec. had men nog geen pahssade in den grond kunnen krijgen. Bodegraven werd als de sleutel van het daarachter gelegen Holland beschouwd.

Ook Gouda, dat met een muur en een diepe gracht was omringd, kreeg nu een vrij sterke bezetting en de bezetting van den post aan den Uithoorn werd nog vermeerderd, ing. Res. d. Staten van 22 Dec. o. a. met het regiment zeesoldaten van den kolonel Palm, die later elders op nieuw bhjken van hun dapperheid zouden geven.

Bovendien stelden verscheidene steden zich zelve in staat van tegenweer o. a. Edam, Monnikendam, Delft, waarvan de vestingwerken werden verbeterd, en zelfs het geheel open dorp 's Gravenhage, waarheen de toegangen werden versperd, terwijl ontwerpen der versterking in 't laatst van December werden opgemaakt.

Men trachtte ook het bevriezen van de inundatiën zelve zooveel mogelijk tegen te gaan of althans het ijs dat ze weldra bedekte zoo onbetrouwbaar mogelijk te maken.

Sluiten