Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

„Je ne puis m'empêcher de vous dire qu'il n'y a rien de si heureux que cette act ion d'avoir forcé les ennemis dans les postes oü ils étaient; que si cela eut manqué, il n'y avoit plus de salut pour le retour".

Aan de Gedeputeerden te velde gaf von Königsmarck als reden voor zijn verlaten van Bodegraven op, dat hij zijn troepen had doen afmarcheeren uit vrees dat de vijand, die aan de lage zijde van den Rijn was, hem zou trachten af te snijden of anderszins de stad Leiden in verlegenheid brengen! Zoo von Königsmarck al niet gehandeld heeft uit lafhartigheid, dan blijkt toch dat hij geen begrip heeft gehad van het groote belang van den aan hem toevertrouwden post en heeft hij dus duidelijk zijn onbekwaamheid als bevelhebber getoond. Hoewel hij niet gestraft is, was hij zeker niet minder schuldig dan Pain et Vin, die reeds 30 Dec. op last van de Gedeputeerden te velde gearresteerd werd en een maand later in het hoofdkwartier te Alfen werd onthoofd.

Een aanslag 27 Dec. door de Franschen op Muiden beproefd, dat toen slechts een geringe bezetting had, doordat het grootste gedeelte daarvan naar het leger te Bodegraven was gezonden, werd door de waakzaamheid van de wachthebbenden en door het vuur uit de vesting gelukkig verijdeld.

Reeds in Juh 1672 waren tractaten gesloten tusschen den Keurvorst van Brandenburg en den Keizer en tusschen dezen laatste en de Staten om de Repubhek te hulp te komen. Een keizerlijk leger van 16000 man vereenigde zich daarop in September met een tweemaal zoo sterk leger van den Keurvorst. Maar alle pogingen van die bondgenooten om zich in het Luiksche met het leger van den Prins van Oranje te vereenigen werden verijdeld door de bekwaamheden van Turenne, die het bevel voerde over het Fransche leger dat aan den Rijn was samengetrokken *) en zij bepaalden zich daarom tot het plunderen der landen van de bisschoppen van Munster en Keulen.

De Prins van Oranje was n.1. naar Maastricht getrokken en trachtte de Fransche troepen die in de nabijheid daarvan onder Duras stonden aan te tasten. Maar deze ontweek met zijn veel zwakkere krachten den strijd, trok de Maas en daarna den Rijn over en vereenigde zich aan deze rivier met het leger van Turenne.

Wel veroverde de Prins van Oranje Valkenburg en kwam omstreeks half December voor Charleroi, maar deze vesting werd krachtig verdedigd en toen daarop een strenge vorst inviel, trok de Prins met zijn leger naar Holland terug, waar hij in den nacht van 30 op 31 Dec. in het kwartier te Alfen aankwam.

Turenne verjoeg daarop in den winter de verbonden legers uit Westfalen en in Maart noodzaakte hij ze om van elkaar te scheiden. De Keurvorst sloot 6 Juni vrede met Lodewijk en verbond zich de Repubhek niet meer hulp te zullen verleenen; hij ontving daarvoor 80000 livres.

•) BI. 30.

Sluiten