Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

leger de Spaansche Nederlanden binnentrok, waar de Spaansche troepen zich bij hem aansloten. De Prins kwam daarna met een legermacht van 25000 man aan den Rijn tusschen Bonn en Andemach aan en vereenigde zich daar met het Keizerlijk leger van 40000 man onder Montecuculh.

Over die verbonden macht nam de jeugdige Prins het opperbevel op zich en belegerde dadelijk Bonn, dat reeds 13 November aan hem werd overgegeven.

Door dezen stand van zaken was Lodewijk XIV genoodzaakt bijna alle veroverde plaatsen in de Repubhek te ontruimen: 7 Nov. Woerden en 23 Nov. Utrecht, welke steden dadelijk door de onzen werden bezet.

Daarna werden ook nog vele andere in Zuid-Holland en Gelderland door de Franschen verlaten, terwijl Luxembourg met zijn troepen, 10000 man infanterie en 6000 man cavalerie, naar Maastricht vertrok, en zich daar met een hem te hulp gekomen afdeeling vereenigde, waarna de Fransche legers naar Frankrijk terugkeerden.

De Repubhek sloot 14 Febr. vrede met Engeland te Westmunster en 4 en 11 Mei d. a. v. met de bisschoppen van Keulen en van Munster. De Franschen verheten daarop de overige door hen bezette plaatsen in de Repubhek en het Kleefsche en hielden alleen nog Grave en Maastricht in hunne macht.

De oorlog duurde nog 4 jaar en de Repubhek sloot eindelijk 10 Aug. 1678 te Nijmegen vrede met Frankrijk op voordeehge voorwaarden, zonder zelfs een duimbreed gronds te hebben verloren.

Sluiten