Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

571

Fig. 620. Palazzo Farnese te Rome.

kerken gewoonlijk overwelfd door een tongewelf, met steekkappen bij de vensters; ofwel komt de overwelving tot stand door een rij lage koepels. Ter weerszijden strekken zich dan rijen kapellen Uit.

b. Drie- zelden vijfbeukige kerken zijn gewoonlijk in alle beuken overwelfd; öf de zij- Fig. 600. 4. beuken zijn overwelfd en de middenbeuk is horizontaal afgedekt, öf de middenbeuk heeft een, maar dit uitsluitend in de vroeg-Renaissance, open kapconstructie.

Ook komen koepels voor op midden- en zijbeuken, en tongewelven op de kapellen. De Fig. 600. 2. zijbeuken zijn overigens volgens verschillende stelsels overwelfd, zeer vaak evenwel door kruisgewelven. De inwendige ruimte ontwikkelt zich vooral in horizontale, minder in vertikale richting, en is ingedeeld door zuilen of pijlers. Wat het inwendige betreft, is de ruimte bij het centrale stelsel fraaier dan bij het axiale. Dit laatste stelsel heeft echter een voordeel boven het centrale, namelijk dat het in den gevel een hoofdmoment heeft, dat bij voortduring de aandacht tot zich trekt.

Pijlers werden toegepast, toen de voorraad klassieke zuilen opraakte. Pijlerbasilieken werden door kruisgewelven gedekt. Zelden komen hallenkerken voor, of driebeukige kerken

Sluiten