Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN SPANJE EN PORTUGAL.

LS IN 1492 AMERIKA DOOR DE SPANJAARDEN WORDT ONTDEKT, EN GRANADA, de laatste veste van de Mooren, is gevallen, komt Spanje snel tot bloei, economisch zoowel als

politiek. Havens en steden ontwikkelen zich snel; handel en zeevaart brengen ongekende rijkdommen, en maken Spanje tot een wereldrijk, als bovendien

nog de Spaansche koningen door erfopvolging of anderzins te regeeren komen over Napels, de Nederlanden, Duitschland, Bourgondië, Sicilië, en onmetelijke koloniën in Azië en Amerika.

Het bloeitijdperk van de Renaissance valt samen met het economische. Daar de Moorsche kunst tot 1492 nog Spanje beheerschte, drongen de Gothische elementen hier eerst laat door, zoodat in de 16e eeuw de Gothiek nog hoogtij vierde.

De vele Gothische kathedralen en kloosters, gesticht ter bevestiging van het katholicisme in de oude Moorsche steden, waren voorloopig voor de behoefte voldoende, zoodat op kerkelijk gebied weinig bouwbedrijvigheid werd vertoond. De toenemende rijkdom maakte echter den bouw van talrijke paleizen van den adel, groote huizen van patriciërs en openbare bouwwerken voor de zich ontwikkelende steden, noodzakelijk. En veelvuldig werden in 't begin van de I6e eeuw aan Moorsch-Gothische bouwconstructies Renaissance elementen toegevoegd, zij 't ook, dat deze een geheel eigen karakter in Spanje weten te behouden onder invloed Blz. 335. van den reeds vroeger genoemden Mudejarstijl, en estilo florido. Te meer kon dit karakter een bijzonder zijn, en oneindig gevarieerd, omdat uit alle deelen van het groote Spaansche rijk, Italianen en Nederlanders en Duitschers naar het Iberische schiereiland werden geroepen.

Ook Portugal beleefde een bloeiperiode onder koning Manuel (1495—1521), die niet zonder invloed bleef op de Portugeesche bouwkunst: estilo Manuelino, die een bonte mengeling geeft van Gothisch, Moorsch,

Fig. 643. Binnenplaats van het hospitaal Santa Cruz te Toledo.

Sluiten