Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN FRANKRIJK.

621

Fig. 673.

telijk een vierkante binnenplaats omvatten. Later werd het bouwwerk viervoudig vergroot.

Lescots hoek aan den binnenhof heeft beneden Korinthische pijlerarcaden ; achter iederen boog is een hoog, segmentvormig venster geplaatst. De ronde vensters boven de deuren worden oeuils de b o e u f genoemd. De eerste verdieping met Romeinsche composiet-pilasters en halfzuilen heeft hooge vensters, afgedekt door segmentboogvormigeofdriehoekigefrontons. De pilasters in den gevel en de halfzuilen van de paviljoens zijn gecanneleerd. De tweede verdieping, met veel eenvoudiger pilasters doch overrijke sculptuur ertusschen, is slechts een halve verdieping, die ook doorloopt in de paviljoens. Boven

deze halve verdieping, die zich voordoet als een attiek, is een fraaie doorbroken ballustrade geplaatst. Boven de halve verdieping volgt bij de paviljoens nog een 3e hooge verdieping, met fraaie groote karyatiden. De schoorsteenen zijn, evenmin als de daken, kenmerkend hoog; op de nok van de laatste verdieping is een versiering aangebracht van lood. Lescot maakt dus gebruik van hooge voorspringende paviljoens, die afgedekt zijn door vierzijdige koepels. Aan zijn heele schepping neemt de rijkdom van motieven van beneden naar boven toe; de buitengevel aan den Seinekant echter is eenvoudig en streng. Lescots Louvregevel vertoont Fig. 679. de Fransche Renaissance op haar hoogtepunt, en zijn hofgevels gelden als voorbeeld voor alle latere paleisgevels. Aan den bouw er van werkte Jean Goujon (1515—1568) als beeldhouwer mede. Als architect in Italië studeerende, werd hij, naar Frankrijk teruggekeerd, een der eerste beeldhouwers van zijn tijd.

Het kasteel Anet is een der meesterwerken van Philibert de l'Orme (1515—1570), een architect van even groote beteekenis als Lescot, tevens schrijver van een leerboek over architectuur en uitvinder van een kapconstructie, die zijn naam draagt en waarmede zeer groote zalen konden worden overdekt. Als architect, theoreticus en ingenieur ontving hij zijn opleiding in Italië, en kwam in 1548 in dienst van Hendrik II, in wiens opdracht hij in 1552 het kasteel Anet bouwde voor Diana van Poitiers, en welk kasteel tijdens de Revolutie grootendeels is Verwoest. De fraaie poort van den vierkanten hof. waaraan de zuilenorden

Deel van de Hertengalerij van het slot Fontainebleau.

Sluiten