Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV. DE RENAISSANCE IN BELGIË.

NGETWIJFELD IS DE BELGISCHE GOTHIEK BELANGRIJKER DAN de Renaissance; de Gothiek is er overweldigend rijk, en vooral de burgerlijke bouwkunst in de middeleeuwen drukt het juiste karakter uit van het volk. Zoodra zich de Italiaansche geest doet gelden blijkt, dat de aan een ander ras

behoorende vormen niet zijn ingedacht, en niet zijn ontstaan uit eigen fantastische geest. Wel zijn al spoedig de eerste gebouwen van de nieuwe richting, uitsluitend decoratief zeer gevoelig en juist van karakter. Zoo kunnen de paneelen uit het raadhuis te Oudenaarde, in 1531 door Petrus van der Schelden vervaardigd, de vergelijking met het beste Italiaansche beeldhouwwerk doorstaan. Maar de bouwkunst, vooral wat betreft de inwendige ruimte-

verdeeling, blijft Gothisch in wezen.

Zoodra de Renaissance voortgang vindt, spelen verstandelijke overwegingen een rol. De vrijer denkende kunstenaars, meer individueel voelend en ongebondener dan in het Gothische tijdvak, streven alle naar één richting, in den grond oneigen aan hun persoonlijkheid: de Italiaansche.

In dezen tijd van grooten voorspoed en rijkdom, waarin Antwerpen de plaats ging innemen van Brugge en Gent, maakten alle kunstenaars van beteekenis, en vooral de schilders, een studiereis naar Italië.

Zoo ook Rubens, die, teruggekeerd, voornamelijk den invloed onderging van Michel Angelo, en er in slaagde, na den bouw van zijn eigen woning, het „Rubenshuis", een nieuwe richting te geven aan de bouwkunst. Zoo werd de Renaissance, nog voor ze zich vrij kon maken van de Gothiek, reeds vervangen door de Barok.

De Renaissance in België heeft, behoudens het ornament, met Italië niets gemeen. De kanselarij te Brugge (1537), noch het huis „de Zalm" te Mechelen (1519) zijn in wezen on-Belgisch.

Daarentegen leidden verstandelijke overwegingen tot den bouw van het Raadhuis te Ant-

Sluiten