Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN BELGIË.

655

Fig. 716. Hof van het paleis van Justitie, Bisschoppelijk paleis te Luik.

Fig. 717. Luik. Binnenplaats van het Bisschoppelijk paleis, 16e eeuw.

werpen (1561-1560), waarbij gestreefd Fig. 723. werd naar strenge klassieke richting, zonder dat Fransche invloeden konden worden vermeden.

België, verdeeld in een Waalsch en een Vlaamsch sprekende bevolking, beleefde onder den in het land geboren Karei V een tijdperk van bloei, dat, tengevolge van den opstand tegen Kareis opvolger Philips II in 1566, een verzet

tegen religie en despotisme, tijdelijk een slag werd toegebracht. Terwijl in dezen strijd België Spaansch bleef, en Katholiek, vocht Nederland zich vrij, en werd'Protestantsch.

Het katholicisme oefende in België grooten invloed uit op de bouwkunst; de talrijke Jesuïten kerken, en den zin voor overrijke vormen der Vlamingen vooral, leidden tot den bouw van menig barok meesterwerk in de bouwkunst. En bovendien, anders dan in Italië en Frankrijk, en ook Duitschland, werden geen paleizen gebouwd: kerkbouw en burgerlijke bouwkunst beheerschen het tijdvak van de Belgische Renaissance; en ook van de Barok, na 1600.

Van uit Antwerpen zonden vele schrijvers over bouwkunst en ornament hunne werken de wereld in. Lambert Lombard; Pieter Coeck van Aalst (bewerking van Serlio); Hans Bloem (Vitruvius); Cornelis de Vriendt, genaamd Floris (1518—-1575) en vooral de geboren Leeuwardenaar Hans Vredeman de Vries (1527—1605) die talrijke werken van uiteenloopenden aard schreef, hebben, behalve in België, invloed uitgeoefend

Sluiten