Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BAROKSTIJL.

695

voor onzen smaak even overladen ; van kleur en lijn als het interieur, : maar niettemin één geheel vor- • mend. :

ue DaroK vair samen met een •

tijdperk van heftige beroering op •

politiek en op religieus, zoowel :

als op natuurwetenschapplijke :

gebied. De 17e eeuwsche vorsten •

waren tot de hoogste macht ge- :

komen; en onbeperkt als deze :

heerschten, verlangden ze op •

bouwkundig gebied de grootste j

pracht. Dit streven stelde de :

bouwmeesters in dienst van de •

hoven. Maar ook het Katholicisme j

maakte zich op tegen de her- :

vorming en begon een tegenher- :

vorming, die zich uitte in den bouw :

van talrijke prachtige kerken. :

Onder de Jezuïten, die in 1540 •

een orde hadden gesticht, bereikte j

de kerkelijke bouwkunst een :

glansperiode, vooral in Italië, •

waar tijdens Francesco Borro- :

mini (1599—1667) de kerkbouw ]

wel haar hoogtepunt bereikt. De j

vele voorname architecten, die j

tot deze orde behoorden stichtten j

zoo een eigen Jezuïtenstijl, en j

legden, als de vorsten, beslag op S

de beeldende kunstenaars. '

De Barok, een uiting van groote scheppingsdrang, gedeeltelijk nog gebonden aan Renaissance motieven, kwam tegelijkertijd in alle beschaafde landen tot uiting, geholpen door de boekdrukkunst en reproductie techniek. Ze duurt tot het begin van de 18e eeuw, heeft dan, hoewel het de vormenrijkste van alle stijlen is, alle mogelijkheden uitgeput, en moet plaats maken voor een nieuwe vormenleer, de Rococo, na gedurende een volle eeuw, de 17e, geheerscht te hebben.

Fig. 775. Portaal van het Paleis Liechtenstein. Domenico Martinelli, (1699—1711).

Sluiten