Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

698

DE BAROKSTIJL.

schijnvertoon. Nog behield de Barok tot het einde in enkele gevallen de rechte lijn, en sprak in de decoratie nog het constructief princiep. Maar in den Rococostijl is de decoratieve opvatting overheerschend met doorvoering van de gebogen lijn, symmetrisch, fijn en spelend in Frankrijk, overladen en asymmetrisch in de andere landen. Alleen in Italië heerscht reeds, voor het Rococotijdvak, het klassicisme.

Gedurende het Baroktijdperk ontwikkelen zich twee uitgesproken richtingen:

1. de ongebondene, phantastische, die, als laatste mogelijkheid, overgaat naar de Rococo, en pig. 785> 4

2. de strenge, die zich volgens oude wetten richt naar het klassicisme, en kan beschouwd worden als een reactie tegen de

• ~"fgL~~~~ZZE5E5C"^ fc^-^L : ' eerste ricnnng aoor terugkeer naar

— — .~~ i?»s: { eenvoud en rust, tot nuchterheid toe, ein-

fjjge^j in jen LcjaWijk; XVI-stijl en den

; Fig. 778. Dom te Syracuse. • Empirestijl.

: Kan men den Barok beschouwen als

Jezuïten- en koningen-stijl, het protestantisme vertegenwoordigt meer het klassicisme. Daarom is de ongebonden richting dan ook in Italië, Spanje, Zuid-Duitschland, België en Frankrijk, het klassicisme in Nederland, Engeland en N.-Duitschland de overheerschende richtina ONTWIKKELING VAN DE DETAILS. 3. De plattegrond van de kerken onderging een algeheele verandering, en werd zoo vaak gevarieerd, dat er eigenlijk geheel nieuwe typen ontstonden. Een nieuwe eisch was, dat de binnentredende van het kerkgebouw in een oogopslag het geheele interieur moest kunnen overzien. Meestal was de kerk daarom éénbeukig of wel opgevat als centraalbouw, die. Fig. 786.2 5. tengevolge van de eischen van de religieuse handeling, toch nog werd gecombineerd met een gedeelte in axiaal stelsel. Zoo de grootste schepping te Rome, de St. Pieterskerk. De voorliefde voor de gebogen lijn kan blijken uit het afronden der hoeken, en het streven naar afwijking van het gewone in het vervangen van ronde koepels door elliptische. Fig. 786. 6.

In de burgerlijke bouwkunst laat men de gevels gedeeltelijk voorspringen, meestal zóó, dat er hoek- en middenrisalieten ontstaan. Deze voorsprongen, aanvankelijk nog rechtlijnig, worden spoedig vervangen door gebogen lijnen, eerst voor de middenrisaliet, die een

Sluiten