Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BAROKSTIJL.

699

—U^^nn l-f/->mm0 \rprtr\nnt rlaarna voor ï

uitytuuys.il • ' :

de geheele plattegrond met zooveel mogelijk : uitsluiting van de rechte lijn. Ook de vroeger j cirkelvormige inwendige ruimten maken | plaats voor elliptische vertrekken.

De muren zijn soms in natuursteen, vaak j gedeeltelijk rustiek opgetrokken. De rustica j is dan vlak, met verdiepte voegen, dikwijls j zonder stootvoegen, in welk laatste geval de • rustica dan tot stand komt door pleisterwerk, | waardoor het steenverband kan worden ver- : waarloosd. • Fig. 779. De gevelindeeling is bij voorkeur gebaseerd j op de groote orde; langs twee of drie ver- l diepingen loopen de zuilen door, rustend op j hooge postamenten. Het voornaamste ver- | schil met de zuilen van de groote orde uit de :

Laat-Renaissance bestaat in de vernouaingen, :mm.wm....................................................:

die ongemotiveerd groot lijken in verband j p.g 7/Q Bambergj St Martinskerk.

met de vensteropeningen en verdere details. { Italiaansche Barok (tusschen 1686 en 1720). j

Portaal en vensters worden door stuc-reliefs »« ....................

versierd, terwijl aan de nis. vooral in dekerkelijke bouwkunst, een groote plaats wordt ingeruimd. Ook bij dragende elementen, als zuilschachten, tracht de bouwmeester de rechte lijn te Fig. 780. doen verdwijnen door middel van schroefvormige canneluren, of uitspringende trommels, tig. 774.5,6. waardoor er voor de rijke ornament-overdekking uit het Renaissance tijdvak weinig plaats meer overblijft. Bij toepassing van uitspringende trommels is dit aantal eerst klein, op I Fig.774. 4. onderling groote afstanden; dan wordt het aantal grooter, even groot n.1. als het aantal tusschen liggende kleinere trommels, terwijl ook zuüen voorkomen als rustiek bewerkt, of waarvan de tusschen)iggende kleinere trommels zijn gecanneleerd. Vele malen zijn de uitI Fig. 774. 3. springende trommels vervangen door vierkante blokken.

Fig. 780. Ten slotte wordt de geheele schacht schroefvormig gewonden, terwijl dan in de windingen nog ranken van klimplanten, b.v. klimop, kunnen zijn aangebracht, ipig. 776. De kapselen zijn meestal rijk Korinthisch of Composiet, vaak ook Jonisch; maar ook het 7' 8' 1 Dorische vindt zijn toepassing. Het Jonische kapiteel wijkt in zooverre af. dat tusschen de Fig. 780. oogen der beide voluten een loofkrans hangt, terwijl dan nog bladranken van eik of kelkjes van de voluten naar beneden neerhangen. Wat het basement betreft blijft de AttischJonische proflleering gehandhaafd.

Het postament is gelijk aan dat uit de Renaissance, alleen de paneelvulling van ornament

Sluiten