Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN ITALIË.

707

Fig. 787. Plattegrond van het Pal. Carignano te Turijn. (Naar HauPt\ ï

een geringer diepte-afmeting te geven. Van den hoofdbeuk werden de afmetingen meer sprekend, door de zijbeuken te vervangen door kapellen; in den geest dus als de S. Ignazio, Fig. 786. 2. te Rome. Het best past in dit systeem het Latijnsche kruis; een streven in deze richting vertoont ook het grondplan in den vorm van het Grieksche kruis, waarvan ingang en koornis uitgebreid worden, breeder gemaakt dan de zijarmen. In dit geval worden in de hoeken tusschen de armen rechthoekige kapellen geplaatst, die werden overdekt door elliptische koepeltjes.

Werd het Grieksche kruis als grondvorm toegepast, dan zocht men den axialen bouw soms te benaderen door het koor een uitbreiding te geven; ook krijgt de centrale koepel, gebouwd op een rechthoek, den elliptischen vorm, zoodat alleen de lantaarn het middenpunt vormt; de lange as van de ellips valt evenwel niet altijd samen met de lange as van het bouwwerk, maar zeer vaak staat de lange as rechthoekig op de hoofdas, zoodat de koepel eigenlijk dwars is geplaatst.

Bij den axialen bouw wordt gestreefd naar het vormen van één groote hoofdruimte door de klein gehouden zijvertrekken zooveel mogelijk te doen aansluiten bij het hoofdruim, en zelfs wordt door balcons. die in de hoofdruimte uitsteken deze aansluiting nog inniger. Fig. 786. 6.

In Noord-Italië b.v. onderscheiden zich de Barokkerken van de streng nuchtere LaatRenaissance kerken alleen door de kleinere afmetingen van zijbeuken en kapellen ten opzichte van den hoofdbeuk. 3. Voor de grootere ruimten waren de zuilen als steunpunten niet meer voldoende; zoo ze al werden toegepast, werden ze nog meestal gekoppeld. Uit den aard der zaak keert de architect terug tot den pijler, die niet meer geleed werd door voorplaatsing van halfzuilen, maar door pilasters, twee naast elkaar zelfs bij groote afmetingen. In verband met deze pijlergeleding liep de kroonlijst niet meer onafgebroken door, maar volgde de lijst de pijlergeleding met plaatselijke voorsprongen. 792-

De tongewelven werden door kasetten ingedeeld, die niet meer regelmatig evengroot

Sluiten