Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN ITALIË.

727

Verder bouwde Guarini te Turijn de S. Lorenzo, een centraalbouw zonder één rechte lijn in het grond- Fig. 786. 9. plan; dan het Santuario della Madonna della Consolata; de Capella Sudario, en de Academia delle Science (1674).

In Napels is de Hoogbarok waardig vertegenwoordigd door Cosimo Fansaga (1591 — 1678). Hij bouwde Fig. 795. verscheiden kerken, waarvan vooral inwendig de Certosa di S. Martino zeer mooi is; voorts de S. Fernando, de Sta. Teresa en de Sta. Maria Maggiore; en eindelijk de Sapienza, met zuilenloggia.

Op Sicilië werd de S. Gregorio te Messina door bovengenoemde Guarini gebouwd. Deze kerk is zoo barok in den slechten zin des woords, dat alle harmonie is verloren gegaan. Al heel leelijk is de torenhelm; en ongetwijfeld is de inheemsche Moorsche architectuur op deze ongebonden schepping, die zelfs Borromini's wildste fantasieën overtreft, van grooten invloed geweest.

LATE-BAROK (1700-1750). 13. Bouwmeesters als Juvara en Vanvitelli keeren onder invloed van de Fransche bouwkunst tot strengere vormen terug; in Italië volgt n.1. geen Rococo-architectuur, zooals in Frankrijk en de Noordelijker landen, maar wel het Neo-Classicime op den stervenden Barok.

De eerste monumentale uiting in dit tijdperk is de Superga (1717—1731) te Turijn, Fig. 803. gebouwd door Filippo Juvara (1685—1735), geboren in Messina. Het is een groot rechthoekig klooster, met aan de eene korte rechthoekzijde een prachtige kerk in den vorm van een centraalbouw. De kerk is klassicistisch van opvatting, met grooten Korinthischen porticus van vier zuilen breed en drie zuilen diep; het kerkfront is geleed door Korinthische pilasters, met een ballustrade als attica; een groote koepel die gelijkenis vertoont met die van de St. Pieterskerk te Rome, beheerscht reeds van verre het op een hoogte liggend bouwwerk. Ook de koepel boven de S. Andrea te Mantua is Juvara's werk. Op gebied van de burgerlijke bouwkunst was hij werkzaam aan den gevel van Pal. Madama te Turijn, ' prachtig in marmer; 'eveneens aan de fraaie dubbele trap van hetzelfde paleis. Fransche invloed is duidelijk te bespeuren in het grondplan van het door hem ontworpen, oorspronkelijk als jachtslot bedoelde, SlotStupinigi (1729). Juvara sterft in Spanje.

In Napels werkte Luigi Vanvitelli (1700—1773), te Napels geboren uit Nederlandsche ouders, die reeds op 26-jarigen leeftijd bouwmeester was van de St. Pieterskerk te Rome. Leerling van Juvara, bouwt hij te Napels een tweetal kerken, n.1. de S. Spirito en de Sta, Annunciata. Zijn grooten roem heeft hij evenwel Fig. 786. 2. te danken aan zijn prachtige Slot Caserta (beg. 1752), dat zeer sterk onder Franschen invloed uit Versailles, in uitgesproken klassisistische opvatting is opgetrokken. Het werd gebouwd voor koning Karei III van Napels; de gevel is ruim 250 M. lang, en het trappenhuis is buitengewoon geslaagd. Bij het slot behoort een theater, dat maar heel weinig verschilt van de heden ten dage gebouwde schouwburgen.

De Spaansche trap in Rome, die naar de in de hoogte liggende kerk S. Trinita dei Monti voert, werd tusschen 1721 en 1725 gebouwd door Alessandro Specchi en Francesco de' Sancti. De schilderachtige, rijk met beeldhouwwerk van Benaglia Fig. 802. versierde Fontana di Trevi (beg. 1735) is als een triomfboog opgevat, met klassieke details, en een schepping van Niccolo Salvi (1699—1751).

De Florentijn Alessandro Galilei (1691 —1737) bracht voor zijn werkzaamheden in Rome eenige jaren in Engeland door, het land waar bij voorkeur de Palladiaansche stijl werd toegepast. De door hem in

Sluiten