Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

747

werd de groote Bernini naar Parijs : geroepen. Met vorstelijke eerbe- : wijzen ontvangen, gaf hij geen be- • slissing, doch stuurde zelf een ont- : werp in, zoo zuiver in Italiaanschen : geest, dat het voor Parijs onbruik- • baar werd geoordeeld, zoodat hij • onverrichter zake naar Rome terug- i keerde. • Na lang beraad werd ten slotte ; de uitvoering opgedragen aan ; Claude Perrault, een arts, wiens • , ontwerp het meest in den smaak : - viel. Perrault wijzigde naderhand : zijn ontwerp onder invloed van • i Bernini, maar toch is deze Louvre ;

Fig. 840. . kolonnade het eenige groote bouw- :

i werk, dat waarlijk grootsch is in •

zijn klassieke opvatting: het gold •

- langen tijd en ook heden nog als :

■ Frankrijks beste bouwwerk uit den •

na-middeleeuwschen tijd. Het werd •

gebouwd van 1667—1674. :

Zoo kreeg de klassicistisch e rich- •

ting gelegenheid tot praktische ■

uiting in een fraai monument. Theo- !

retisch was Perraul t de vertaler van ï • :

Vitruvius, wiens werk hij tevens toelichtte. Reeds in 1666 werd te Rome de Academie de France gesticht, waardoor er op intellectueel gebied tusschen beide landen een wisselwerking

■ plaats vond; doch onmiskenbaar was de invloed van de levende barokke bouwkunst te Rome. Oan, in 1671, volgt de stichting van de Koninklijke Academie voor de Bouwkunst, waarvan als eerste directeur-leeraar de artillerie-officier F. Blondel optrad. Deze wiskundige

• schreef in 1675 een Cours d'architecture, waarin hij de vijf zuilenorden behandelt, teruggaande tot de Grieken bij zijn vasstelling der verhoudingen tot in modulen. Hij sluit zoodoende onmiddellijk aan bij de klassicistische meesters Alberti, Palladio, Scamozzi, Vignola en

: Vitruvius. En door het geschreven, èn door het gesproken woord, beïnvloedt hij aldus de komende tijden in Frankrijk in klassicistische richting. Terwijl hij bovendien nog praktisch een monument bouwde, dat verrees als een strenge wiskundige uiting van zijn richting: de

Fig. 824. Hoekpaviljoen van het Louvre.

Sluiten