Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

780

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR.. ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

verschillende werken bezig en brachten dus Italiaanschen Barok in Duitschland, ook in het Noordelijke deel van dit rijk. Zoo kwamen in vreemden stijl tot stand de Dom

| te Passau, en b.v. de Stefanuskerk

j te Bamberg.

! Wat voor Zuid-Duitschland de j Italianen waren, waren de Neder| landers voor Noord-Duitschland, i die er belast werden met de uitvoej ring van grootere bouwwerken, in i Hollandschen geest, klassicistisch | opgevat. Nederland, toen ter tijd j een centrum van cultuur, rijk door

• bloeienden handel, onderging den : invloed van de Fransche bouw| kunst door de talrijke Hugenoten;

• deze meest zeer ontwikkelde, om : der geloofswille uitgeweken Fran-

• sche burgers, brachten, meer nog : dan naar Nederland, van de Fran: sche cultuur naar Noord-Duitsch¬

land, waar aldus vanaf 1650 de Barokstijl zijn intrede had gedaan.

Evenwel zijn al deze buitenlandsche richtingen volstrekt niet zuiver, omdat de inheemsche kunstrichting zich overal doet gelden en de zuivere stijlen van karakter wijzigen. Welk doel ook zeer sterk door nationaal voelende kunstenaars wordt nagestreefd. Zoo bracht wel de theoreticus J. v. Sandrart (1606—1688), die o. a. in Antwerpen werkte, Belgische motieven naar zijn land, doch trachtte in zijn werk de Duitsche kunst te zuiveren.

Wat overigens vrij spoedig gelukte ook, want vanaf 1670 zijn in Noord-Duitschland voornamelijk Duitsche meesters werkzaam.

De kerkelijke bouwkunst, en in zekeren zin ook de paleisbouw, bleef lang Italiaansch in steden als München, Graz en Salzburg. De Barokke richting wijzigde zich hier echter langzamerhand in klassicistischen zin, vooral in Oostenrijk en Beieren. Echter doen zich hier ook al spoedig Duitsche invloeden kennen. Zoo werd na 1614 de Dom te Salzburg begonnen naar oorspronkelijke ontwerpen van Scamozzi, welker plannen op kleiner schaal door zijn leerling Santino Solari werden voltooid. Naast den Italiaanschen, twee verdiepingen hoogen gevel zijn echter, volgens geldende Duitsche beginselen, twee Westtorens gebouwd.

Fig. 859.

Topgevel van het huis „Zum Falken" te Würzburg, 1736.

Sluiten