Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

784

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

Hugenoten, die zelf eenvoudig, op het armoedige af, waren in hun bouwkunstopvatting, brachten niet den rijkeren Franschen stijl. Zelfs als de rijkere patriciërs in Berlijn bouwen, waar tot dusver de eenvoudige Hollandsche Renaissance in zwang was, is de Barok altijd nog sober vergeleken met denZuid-Duitschen.Ook het regeerende vorstenhuis na Frederik den Grooten ging, misschien noodgedwongen daar het zelf niet rijk was, voor in eenvoud.

De kerkbouw van de protestanten is even eenvoudig, en sluit aan bij de Nederlandsche opvatting, wat vooral ook tot uiting komt in de opengewerkte torens, waarvan in Nederland zulke fraaie voorbeelden zijn ontstaan. De inwendige ruimte toont een streven naar centraalbouw, met het oog op de noodzakelijkheid, dat de preek van af alle plaatsen moest hoorbaar zijn. Als zeer geslaagd kunnen we noemen de

Frauenkirche te Dresden, door Georg Bahr.

Grooten invloed op deze richting in den kerkbouw oefende het werk uit van Leonard Christoph Sturm (1669—1729), die vele ontwerpen heeft gemaakt en uitgegeven. Hij hield zich aan de orden, die nationaal naar behoefte werden gewijzigd. Zijn ontwerpen ademen een klassicistischen anti-barokken geest. Toch waren al zijn pogingen, noch die van andere zoekers in staat, een kenmerkend type van protestantschen centraalbouw te doen ontstaan.

Leerzaam is het, de Frauenkirche te Dresden te vergelijken met een katholieke kerk in dezelfde stad, n.1. de Hofkerk, waarvan het centrum wordt ingenomen door een langwerpig ovaal.

In 't algemeen wijzen de protestantsch Duitsche kerken op een zoeken naar verbetering van het nuttigheidsprinciep, door zooveel mogelijk het aantal zuilen te beperken, en het toelaten van veel licht, opdat de predikant voor allen hoor- en zichtbaar is. 4. Samengevat krijgen we voor den kerkbouw een volgende indeeling:

I. Katholieke kerken gebouwd door

a. Jezuïten. Deze volgen voornamelijk de bouwwijze van II Gesü te Rome, doch

Fig. 864. Portaal van het Aartsbisschoppelijk paleis te Passau, 1770.

Sluiten