Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:: BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., Z WITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

791

uitingen van burgerlijken Barok meer gematigd, maar steeds nog nadrukkelijk de aandacht vragend voor deur of portaal. ROCOCO. 7. Geheel anders dan met den Barok, die, ontstaan in de kerkbouwkunst overging op de profane bouwkunst, is het gesteld met de Rococo in de Germaansche landen. De Rococo is een specifiek burgerlijke uiting, die tevens toepassing vond bij de kerkelijke architectuur, en dan niet constructief, of een organisch geheel vormend met de constructie, maar slechts als decoratieve aankleeding van bestaande constructies. En juist omdat het begrip constructie met Rococo niets heeft uit te staan, is uit den

Fig. 873. Huis te Potsdam (gebouwd op bevel van Frederik den Grooten).

Fig. 874. Dom te Passau.

aard der zaak, van het standpunt beschouwd van den Rococokunstenaar, de kleine kerk, in Lodewijk XV-stijl gebouwd, het best geslaagd. De constructie, waar in de kerkelijke bouwkunst alle innerlijke kracht vanuit gaat, wordt in den decoratieven Rococostijl geheel gemist, zoodat de bouwmeester in dit opzicht gebonden blijft aan den Barok. De aankleeding en het meubilair in de kerken, als altaren, kansels, orgels en koorbanken, zijn als kunstnijverheidsproducten vaak buitengewoon geslaagd.

In den paleisbouw heeft de Rococo-bouwmeester echter tot taak de grootere representatieve vertrekken in organisch verband te brengen met kleinere woon-

Sluiten