Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

824 1

JAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE. S

van ruim 100 M. zijde, en bestaan uit groo- Fig. 891. tere paviljoens van twee verdiepingen met bogen tusschen pilasters en hermen, cornis- Fig. 876. sende kroonlijst en ballustrade, verbonden door arcaden met hoekpaviljoens. De arcaden zijn één verdieping hoog, met poorten, waarop torentjes, in de hoofdassen. Het geheele complex is van een aangename, speelsche schoonheid.

Georg Bahr bouwt omstreeks 1720 het Hötel de Saxe en het Britisch Hötel.

Meer in klassicistische richting is het Fig. 888 Japansche (vroeger Hollandsche) paleis (1715—1717) opgevat. Zacharias Lonquelune (1669—1748) is er de bouwmeester van, terwijl de hofgevels van Poppelmann zijn, en, na 1728 er ook door Jean de Bodt aan gewerkt wordt. De middenbouw van dit volgens een rechthoek aangelegde paleis draagt, met z'n zuilen en tympan, een Fransch karakter. De lange zijden van den rechthoek zijn door deze midden-risalieten en hoekpaviljoens ingedeeld, terwijl de pilasters

plaats hebben gemaakt voor muurverzwaringen.

Het in 1900 afgebroken paleis Brühl te Dresden was een Rococo-monument met strenge gevelarchitectuur van den bouwmeester Johann Christoph Knöffel (f 1752). Te Leipzig moet van de vele grootere of kleinere paleizen voor patriciërs het Aeckerleinsche Haus genoemd worden, dat 4'/j verdiepingen hoog is en met dakvensters verrijkt.

SILEZIË.

Kerkelijke bouwkunst.

Fig. 884. Tijdens het Baroktijdperk werd in Silezië bijna uitsluitend op gebied van kerkelijke bouwkunst de belangstelling geconcentreerd. Zeer bekend is de fraaie Kloosterkerk te Grüssau (bij Landeshut). die tusschen 1728 en 1735 werd voltooid door een onbekenden ontwerper. In den eenigszins overladen gevel zoowel als in het grondplan overheerscht de gebogen lijn. De f-vormige ruimte is aan weerszijden door vijf kapellen met galerijen vergroot.

In Bres/au is de Elisabeth-kapel aan den Dom van belang, evenals de door Fischer von Erlach (zoon) gebouwde Keurvorstkapel (1727).

In dezelfde stad zijn nog te noemen de Matthiaskerk (1689-1698) en de Universiteit.

Sluiten