Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIV. DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

ELGIE.

Reeds onder kardinaal Granvella deed de Laat-Renaissance in Italiaansche opvatting haar intrede in België. Na den grooten vrijheidsoorlog verkreeg Nederland in 1648 zijn onafhankelijkheid; België echter bleef katholiek, ten¬

gevolge waarvan hier de kerkelijke bouwkunst, als reactie tegen oe nervuiuimy, i»™** lezuïten een tijdperk van grooten bloei beleefde, evenals de kunstnijverheid, wier producten voor de inrichting van de vele kerken noodig waren.

Bijzonderen invloed op Belgies kunstontwikkeling had Peter Paul Rubens(1577~1640), die niet alleen als schilder de schepper is van den Belgischen Barokstijl, maar die ook op architectonisch gebied een verstrekkenden invloed had. Op zijn reis naar Italië en Spanje (1600-1608) maakte hij bijzondere studie van den paleisbouw, en gaf zelfs in 1622 een boek

uit over de paleizen vantjenua (raiazzi ai uenovdj. Toch is de Barok in België geen geïmporteerde vormenleer, maar een eigen verwerking van den Italiaanschen Barok, overmoedig en overladen, geheel in den vroolijken, weelderigen Vlaamschen volksgeest.

Zoo snel de Belgische Barok opbloeide, zoo snel eindigde hij ook. In de 18e eeuw zijn maar weinig belangrijke bouwwerken van dezen" stijl aan te wijzen. De rijke burgerhuizen worden spoedig in Rococogeest gebouwd, en hiermee verdwijnt de specifiek Belgische bouwtrant7om plaats te maken voor de Fransche stijlen. Zoo vertoont het koninklijke paleis te Antwerpen, uit 1745. wel nog barokke motieven, doch het geheel wijst reeds op groote vorderingen van het klassicisme. IBlSS

2. De jtericen zijn meestal driebeukige zuilenbasilieken met hooge midden- en lage zijbeuken, een Fig. 914. dwarsbeuk en iedere beuk in een apsis eindigend. Inwendig komt de Barok vooral tot uiting aan de overrijke betimmeringen, koorhekken, koorstoelen en kansels, voor welke laatste als voor-

Fig. 909.

Vischpoort aan het St. Veerleplein te Gent.

Sluiten