Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

835

Fig. 917. Morschpoort te Leiden.

Fig. 918. Zijlpoort te Leiden.

groote voorliefde. Hoewel de oorlogen met Engeland en Frankrijk veel geld hadden gekost, werd er nog steeds door koloniaal bezit, handel en vrachtvaart veel geld verdiend.

De herroeping van het Edict van Nantes (1685) deed vele refugiés uit Frankrijk naar ons land komen, en deze Hugenoten hadden op de Nederlandsche bouwkunst zeer grooten invloed. Die van Daniël Marot strekte zich zelfs over geheel Noord-Duitschland uit.

De 18c eeuw is die van een steeds dieper zinken: verval van leger en vloot, verslapping door verregaande rijkdommen, regentenheerschappij, en burgertwisten. Tot in 1795 ons land door de Franschen bezet werd: Bataafsche republiek. Zoo afdoend was de achteruitgang, dat de talrijke haast vorstelijke buitenverblijven langs Vecht en Amstel snel vervielen en nu grootendeels zijn verdwenen.

De Barokstijl is afkomstig uit de katholieke landen, zoodat de eigenlijke Barok in ons protestantsche land een meer eenvoudig karakter draagt, meer in de richting van het klassicisme. Vooral bij de grootere openbare bouwwerken vermijden de bouwmeesters het specifiek barokke karakter in de groote lijnen. En in de burgerlijke bouwkunst zijn het Fig.924,925 meestentijds details, die voor deze stijlrichting spreken, als topgevels en deurportalen. En Fig. 950. de barokke poortjes, die reeds lang voor 1650 in ons land werden gebouwd, zooals b.v. De Keysers poortje aan de Zuiderkerk te Amsterdam (1625), het Bruntenhofpoortje te Fig. 934,761 Utrecht (1621) dragen een specifiek Nederlandsch karakter, dat met Italiaanschen of Franschen Barok niets gemeen heeft. Dus zooals dat ongeveer in België het geval was.

Sluiten