Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:: NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

927

Fig. 1046. Koninklijke Opera te Stokholm.

Martin Nyrop is de architect van het Provinciaal archief; evenwel behaalde hij de grootste lauweren met den bouw van het Raadhuis (1892— 1903), waarvan hem de uitvoering na het winnen van de prijsvraag was opgedragen. Hij maakte zich vrij van de tot dusver in Denemarken geldende klassicistische invloeden, en paste hier aan het baksteenen bouwwerk, dat een oppervlak beslaat van 125 X 70 M., de Renaissance toe in Nederlandschen geest. De toren is 102 M. hoog.

ZWEDEN.

Stokholm. Carl Möller bouwt hier in den vorm van een VroegGothische kruisbasiliek, met hoogen geveltoren de St. Johanneskerk. Daarentegen maakt zich Erik Lallerstedt meer vrij van historische vormgeving bij den bouw van de St. Pieterskerk, waarvan vooral merkwaardig is de dubbel rondbogige hoekingang. Andere kerken, meer volgens het centrale protestantsche type, werden

ontworpen door Emil Langlet (f 1898).

F. A. Stüler werd de bouw opgedragen van bet Rijksmuseum; het Noordsch Museum is van J. G. Glason. De laatste bouwt ook een paar groote paleizen, n.1. het barokke Paleis van den graaf Von

Rosen (1898) en het meer Gothische van den graaf Von Hallwijl (1899), met ezelsrugbogen en sterk geprononceerde horizontale lijn.

Een groot complex gebouwen, waar boven een machtige vierkante koepel, maakte A. Johansson van Rijksdaggebouwen Rijksbank(1900), waaraan de Fransche Laat-Renaissance werd toegepast.

Een eigen karakter vertoonen de woon- en winkelhuizen van G. Lindgren. De in 1898 voltooide Koninklijke Opera werd door A. Anderberg in Laat-RenaissancerStijl Fig. 1046. ontworpen, terwijl E. Josephson weer Gothieke elementen verwerkte aan den strakken en rustigen gevel van de Industriebank. Daarentegen zocht de architect F. Boberg naar nieuwe moderne vormen, waarvan de Gemeentelijke Electriciteitswérken getuigen, en vooral de stoere rondboogingang geslaagd mag heeten. Fig. 1047,

Helstngfors. De bouwkunst hier behoort, zooal niet geografisch, dan toch in wezen bij de Zweedsche. Het Ridderhuis (1858) en de N. Luthersche kerk (1893) zijn nog Renaissance en Gothisch van vormgeving, maar geheel modern in den besten zin des woords is het werk van den hier door zijn ontwerp voor het Vredespaleis bekend geworden Fin Saarinen,

Fig. 1047. Portaal van dé Stedelijke Electriciteitswérken te Stokholm.

Sluiten