Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scheveningen.

449

(Het monument betrof Jean Charles Francois de Bada du Jardin, kolonel in Staten dienst, grootmeester van het huis van den Landgraaf van Hessen-Philipsthal.

12 Hier legt begraven den Eerw. Godsaligen en Welgeleerden Heer Eppo Sparringa, in zijn leven bedienaer der Goddelijken woorts te Scheveningen en overleden den 10 Mei 1757 in den ouderdom van 52 jaeren en 5 maenden; hebbende bijna 25 jaaren 't Heylig Dienstwerk alhier verrigt.

Tegen een gaanderij is het wapen van 's Gravenhage.

In een hoek is voorts de bekende walvischkaak ten toon gesteld, waarop een vers werd gemaakt hetwelk men ook bij A. Frese kan lezen.

Het is: „Alzoo gedicht in den jare 1617 den 20 January door Ds. Wijnandus Schuil ten dien tyde bedienaer des goddelijken woords alhier."

Het gedicht werd: geschreven door Jan Spruit 17-g-58.

Ned. Herv. Kerk te Schiedam.

De grafzerken met opschrift, voor zoover geheel of grootendeels zichtbaar, zijn: Op het koor. ,

1. Grafkelder van den Heer Jan Albert Pichot Raad en burgemeester.

2. Hier rust de Weledele geboren vrouwe Francina Benjamina Nijssen in leven echtgenoote van den Heer Mr. Joan nes Burgerhoudt geboren op 2 Augustus 1769 gehuwd op 6 Mey 1793 en gestorven op 27 July 1814.

3. De grafkelder van D. Hr. Robert Gordon Jacobssoon.

4. Hier rust Bartholomaeus van Pelt overleden den 17 October 1809 oud 73 jaaren 3 maanden 10 dagen en desselfs echtgenoote Anna Soek overleden den 6 Juny 1821 oud 80 jaaren 8 maanden 3 dagen.

29*

Sluiten