Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen oordeelen, öf het werkte langzaam en langs omwegen, zoodat ons alleen de hoop overbleef het door zijn verdere werking te zullen verstaan.

Dit laatste was het geval met Gijsbrecht, die eerst verjaagd moest worden om later terug te keeren; zooals het ook het geval was geweest met Aeneas die Troje verloor om Rome te gronden.

Volgens deze opvatting was de eindelijke uitspraak van het recht geen andere dan ook de boetprediker zou voorspeld hebben; maar de kwaden kwamen tegenover de goeden in een ander licht te staan. Zij ook waren werktuigen van de goddelijke gerechtigheid, zoo niet aangedreven, dan toch toegelaten, en het gevolg was dat zij met liefde konden beschouwd en uitgebeeld worden, en zelfs in hun betrekkelijk recht erkend en gehandhaafd. Zoo alleen konden zij in een drama optreden, grootheid en aandoenlijkheid bezitten en de toeschouwers nopen tot meegevoel en bewondering.

Tengevolge van deze overweging werd ook de houding van de dichter een andere. Hij was niet de profeet die het recht van God verkondigde; maar de kunstenaar die het in zijn werkingen uitbeeldde.

Nauwelijks was de Gysbreght verschenen of hij vertaalde met hulp van Isaac Vossius Sophocles' Elektra, schreef Messalina en Maeghden, en begon de Gebroeders, om, toen ook dit voltooid was, niet te wachten, maar Josef in Dothan, Josef in Egypten en Peter en Pauwels eraan toetevoegen. Binnen vier jaar zeven oorspronkelijke drama's en éen vertaling.

72

Sluiten