Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

Vondelmuseum

218. Tafereel van den Welstand der Vereenighde Nederlanden.

Zinneprent van Henricus Hondius met Lat. en Holl. onderschrift. Anno 1619.

Rem. gem.

219. Afbeeldinghe van het Nederlandts Bestandt. Zinneprent op

het sluiten van het Twaalfjarig Bestand van C. Visscher Anno 1608.

Rem. gem.

220. Concept Ontwerp — Provisioneel — ende voorslach dienende

tot de bedyckinge van de groote water meeren. Nieuwe Caerte verthonende, hoe ende in wat maniere de Haerlemmer,

Leydsche ende Spieringh Meer bedyckt soude moghen'

werden. Aangewesen . .. door Jacob Bartelsz. Veris 1641. — U. 384.

Links Vondel's gedicht Aenden Leeuw van Hollant:

Uyt-heemsche vyanden te sitten in de veeren,

Te slingeren den staart grootmoedich over zee, Is ydel, als uw longh, geslagen aan het teeren,

Inwendich vast vergaet, en gy met herte wee Soo deerlyck sucht en kucht, en loost, by heele broeken,

Het rottende ingewant te keel uyt, in de golft". Wat baet het met uw' klauw al t' Oost en West te plocken,

Na dien u byt int hart dees wreede water wolft", Nu uyt om over u eerlangh te triomferen?

O, lantleeuw, waeck eens op. en weck met eenen schreeu Alt veen, de Kennemaers, en Rynlants oude Heeren,

Met d'Amsterlanders, tot noothulp van hun leeuw. Men sluyte met een dyck dit dier, dat u comt plagen,

De wintvorst vlieger met syn mooie wieken toe. De snelle wintvorst weet den waterwolf!" te jagen

In zee, van waer hy quam kabblen nimmer moe. De veenboer sit en wenst dees water-jacht te spoeien,

En 't veenwyff roept: hy ruymt, de lantleeuw weyt op 't ruyn. En suygt syn longh gesont aen d'uiers vande koeien,

Zoo wint de lantlleeuw lant, soo puurt hy gout uyt sehuym.

Sluiten