Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONALISME

55

als de naam Volksraad voor den Volkenbond zijn zou.

Maar voor een van overheidswege ingesteld instituut kan het er ten minste nog eenigszins mee door, als men — zooals waarschijnlijk werd bedoeld — met dien onjuisten naam de eenheid van Indië wilde aanduiden als afzonderlijk deel van het Nederlandsch Imperium. In den mond van hen, die het eenige bindweefsel tusschen de innerlijk met samenhangende deelen van dat stuk van het Nederlandsche Rijk wenschen door te snijden, is het geheel misplaatst.

Hun op fictie gebouwde politiek is niet alleen irreëel, maar, al ware zij het niet om andere redenen, reeds daardoor alleen revolutionnair. Gegeven het groot verschil in graad van beschaving en ontwikkeling tusschen de verschillende volken, die Indië bewonen, kunnen die allen niet op ongeveer hetzelfde tijdstip rijp worden voor zelfbestuur en zelfregeering. Welke onder hen het minst ver staan van dat tijdstip, vermeldde ik in mijn inleiding. Gesteld nu, het oogenblik brak aan, waarop Java en misschien enkele andere onderdeden van het Rijk in Indië daarvoor rijp waren geworden, dan sou — zooals ik reeds uiteenzette — het Nederandsch gezag ter voorkoming van onderdrukking

Sluiten