is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

Azië werd afgestaan tot het Taurus gebergte; de vloot moest uitgeleverd worden tot op tien oorlogschepen.

Nog één keer heeft Maredonië een poging ondernomen, om aan den ijzeren greep van het Romeinsche rijk te ontkomen. Philippus V had reeds ingezien, dat het den senaat er om te doen was de voogdij over het Oosten te behouden. Daarom begon hij zijn leger te versterken. Zijn zoon P e r s e u s zette deze plannen voort en greep eindelijk naar het zwaard:

De derde Macedonische oorlog brak uit, 172—168.

Indien het Oosten eensgezind zich rondom Perseus geschaard had, misschien ware een geweldige wereldoorlog het gevolg geweest. Maar de Macedoniër vond geen bondgenooten en tegen de krijgskunde van Aemilius Paulus was hij niet bestand. In 168 werd zijn leger verslagen bij P y d n a. Bij den vrede regelde de senaat den toestand in het Oosten zoo, dat daar voorloopig geen gevaarlijke oorlog meer mogelijk zou kunnen zijn:

Macedonië werd in vier kunstmatig- gescheiden gewesten verdeeld, met dit gevolg, dat het land snel geromaniseerd is en het volk van Alexander den Grooten uit de geschiedenis verdween. De Achaeïsche Bond moest duizend gijzelaars naar Rome zenden, onder wie de geschiedschrijver P o 1 y b i u s, als onderpand voor de trouw der Grieken; Illyrië, Eplrus, de bloeiende handelstaat Rhodus, Bithynië, Pérgamum, kwamen onder protectoraat.

Rome lijfde ten oosten van de Adriatische Zee nog geen enkel gebied in, maar bevestigde er zijn opperheerschappij.

§ 4. Het Hellenisme in Rome.

Omstreeks 200 was de Romeinsche -Republiek staatkundig de meesteresse der wereld en juist in dezen tijd begon het Hellenisme door zijn beschavingsoverwicht het Westen te veroveren. De oorlogen met het Oosten werkten het indringen van de Grieksche beschaving binnen Rome en Italië sterk in de hand. Het Hellenisme heeft aan de Romeinsche maatschappij, betrekkelijk nog nuchter en eenvoudig, de goede gaven gebracht van veelzijdigheid en verfijning; daar staat echter tegenover, dat meteen de groote gebreken